Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 A A

02/05/2018
Vào ngày 27/4/2018, Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Khối thi đua) đã diễn ra tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở KH&CN, chủ trì Hội nghị và đại diện lãnh đạo của 11 thành viên Khối thi đua thuộc Sở gồm: Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Thanh tra; Phòng Quản lý Chuyên ngành; Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Quản lý KH&CN cơ sở; Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ.

Tại Hội nghị, đơn vị Khối Trưởng (Văn phòng Sở) đã thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua, nội dung giao ước thi đua, thang điểm bình xét thi đua Khối năm 2018 để các thành viên trong Khối thi đua thảo luận, đóng góp ý kiến. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo của 11 thành viên Khối thi đua đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2018, cam kết cùng nhau tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình giải quyết công việc liên quan, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải tiến công tác quản lý, lề lối, tác phong làm việc của cơ quan hành chính, sự nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, xã hội như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các phong trào tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm; giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

 

Cẩm Tú – VP Sở KH&CN
Dành cho bệnh nhân
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo