Qui định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng A A

05/05/2015

Ngày 25/8/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN qui định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

          Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động tại Việt Nam liên quan tới việc phát sinh chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và tiến hành các hoạt động liên quan trong quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.

          Thông tư qui định về 7 nguyên tắc quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 3) và các qui định về yêu cầu đối với quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, như: Thu gom chất thải phóng xạ (Điều 4); Thải chất thải ra môi trường (Điều 5); Chuyển giao chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 6); Xử lý chất thải phóng xạ (Điều 7); Điều kiện hóa chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 8); Lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 9); Cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ (Điều 10); Hồ sơ quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 11). Bên cạnh các qui định nêu trên, Thông tư cũng qui định về trách nhiệm quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng của: Chủ nguồn chất thải phóng xạ (Điều 12); chủ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 13); tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (Điều 14); chủ cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ (Điều 15); cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân (Điều 16).

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.

 

          Chi tiết xem file đính kèm./.

                                                                                     Trịnh Thị Vân – VP Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo