Các phòng ban

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Lê Thanh Việt - Giám đốc Sở
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ KH&CN và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:
- Chủ tài khoản cơ quan; Người chính thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
- Tổ chức bộ máy, cán bộ; quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm và đào tạo công chức; chế độ chính sách; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công chức hàng năm; bảo vệ nội bộ.
- Quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các đề án, dự án về khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường, tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; hợp tác-đối ngoại.
- Chủ tịch các Hội đồng KH&CN chuyên ngành; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển tỉnh Kiên Giang; Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án ICMP giai đoạn 2.
- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; nâng lương; Trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của Sở; Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan.
- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở; chủ trì các cuộc họp của lãnh đạo Sở; các cuộc họp quan trọng và họp sơ, tổng kết ngành. - Chỉ đạo các phòng, ban: Văn phòng, Kế hoạch-tài chính, Thanh tra, Công nghệ-thị trường công nghệ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở. - Phụ trách hoạt động KH&CN cấp huyện: An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Gò Quao.
2. Ông Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở
Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực được Giám đốc Sở giao. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: - Giữ mối liên hệ với Đảng ủy Sở và các đoàn thể trong cơ quan.
- Thay mặt chủ tài khoản, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi được ủy quyền.
- Thực hiện qui chế làm việc, quy chế dân chủ; thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất;
- Trưởng Ban biên tập thông tin KH&CN, Website của Sở; Tổ trưởng tổ giúp việc Hội đồng sáng kiến tỉnh; Chủ tịch hội đồng sáng kiến cấp cơ sở.
- Thư ký Hội đồng KH&CN cấp tỉnh; tham gia các Hội đồng khoa học chuyên ngành.
- Phụ trách các đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở.
- Phụ trách công tác dân vận; Chủ tịch công đoàn cơ sở; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Chỉ đạo các phòng: Quản lý khoa học, Quản lý KH&CN cơ sở, Văn phòng điều hành Ban Quản lý khu DTSQ.
- Phụ trách hoạt động KH&CN cấp huyện: Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành và thị xã Hà Tiên; hoạt động KH&CN cơ sở (các trường, sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh);
- Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
3. Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở
Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực được Giám đốc Sở giao. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:
- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính và đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan.
- Theo dõi, tham mưu, đề xuất việc triển khai, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính công.
- Theo dõi, tham mưu, đề xuất việc triển khai, thực hiện dự án Năng suất
chất lượng.
- Chỉ đạo: Phòng Quản lý chuyên ngành, Chi cục TCĐLCL và đơn vị trực thuộc Chi cục.
- Phụ trách hoạt động KH&CN cấp huyện: Châu Thành, Tân Hiệp, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá.
- Đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng (QMR) theo TCVN ISO 9001 của Sở;
- Tham gia các Hội đồng khoa học chuyên ngành.
- Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.
4. Ông Nguyễn Thái Nguyên – Phó Giám đốc Sở
Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về các lĩnh vực được Giám đốc Sở giao. Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác:
- Theo dõi, tham mưu, đề xuất việc thực hiện các chương trình, dự án, đề án ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia các Hội đồng khoa học chuyên ngành.
- Trưởng ban BCĐ phong trào toàn dân BVANTT của cơ quan.
- Chỉ đạo: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.
- Phụ trách hoạt động KH&CN cấp huyện: U Minh Thượng,Vĩnh Thuận, Phú Quốc.
- Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện một số công việc khác do Giám đốc Sở phân công.

VĂN PHÒNG

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Sở;

b) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

c) Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các đơn vị thuộc Sở;

d) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng các con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

e) Đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

f) Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Sở;

g) Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở;

h) Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

i) Đầu mối công tác hợp tác quốc tế, hợp tác với tổ chức, cá nhân về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

j) Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

THANH TRA

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Stiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan, gồm:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

e) Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

f) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

g) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết.

h) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 i) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

j)  Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở KH&CN.

k) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở KH&CN trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

l) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở KH&CN.

m) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHỈNH

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính, đầu tư phát triển KH&CN theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tổ chức xây dựng, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh;

b) Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động KH&CN của Sở;

c) Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc, trực thuộc Sở;

d) Tham mưu, xây dựng dự toán, tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN của tỉnh theo quy định;

đ) Tổ chức thẩm định dự toán và quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở;

e) Quản lý nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN: Hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN; tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho KH&CN;

f) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức xác định, đặt hàng, tuyển chọn, xét chọn, giao trực tiếp, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển KT-XH của địa phương tham gia tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn KH&CN cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tổ chức đăng ký, giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

đ) Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức KH&CN của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức KH&CN, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

f) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN của địa phương;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ SỞ

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về KH&CN ở các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp cơ sở) theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định, biện pháp thúc đẩy hoạt động KH&CN cấp cơ sở;

b) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ triển khai các hoạt động KH&CN cơ sở;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; tham gia, tổ chức xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở;

d) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;

đ) Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động KH&CN ở cấp huyện (huyện, thị, thành phố); hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về KH&CN đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh KH&CN;

 f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

PHÒNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê KH&CN theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1 Về Sở hữu trí tuệ:

a) Tổ chức xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản trên sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của tỉnh;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp cho các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh xác lập quyền về sở hữu công nghiệp và sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

d)  Tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và nhân dân địa phương;

đ) Tổ chức đăng ký, thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức khai thác cơ sở thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

f) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nhằm thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ;

g) Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

h)  Phối hợp với thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

i) Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

2.2 Về An toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, hướng dẫn tổ chức và cá nhân có cơ sở bức xạ, chất thải phóng xạ hoặc tiến hành công việc bức xạ thực hiện việc khai báo, cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ, giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất phóng xạ theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật, theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương;

2.3 Về phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh;

b) Tham gia và phối hợp thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực KT-XH tại địa phương.

2.4 Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

a) Thực hiện đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển công tác thông tin, thư viện, thống kê KH&CN tại địa phương;

b) Hướng dẫn, quản lý nhà nước công tác thông tin, thư viện, thống kê KH&CN của địa phương;

c) Quản lý công tác thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành; kiểm tra, giám sát công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN; triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về KH&CN tại địa phương, các cuộc điều tra về KH&CN của địa phương;

đ) Kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, các cơ sở dữ liệu về KH&CN của địa phương;

e) Quản lý, chỉ đạo xây dựng và phát triển các nguồn tin KH&CN của địa phương;

f) Tham gia thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN;

g) Kiểm tra, giám sát công tác lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu và định kỳ gửi báo cáo kết quả ứng dụng theo quy định;

2.5 Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.


PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHỆ

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, ứng dụng các thành tựu KH&CN;

b) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: Chuyển giao công nghệ và đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển KT-XH, thẩm định các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

c) Hướng dẫn việc thành lập và chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN tại địa phương;

đ) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

e) Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn theo quy định;

f) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động chuyển giao công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM KỸ THUẬT - TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

BQL KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN

Video
Web liên kết