ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG GIỮA SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2018-2020 A A

25/10/2017
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (LHH) Kiên Giang là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Kiên Giang. Mục đích LHH Kiên Giang là phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong thành tích chung đó có sự phối hợp hoạt động KH&CN giữa LHH với Sở KH&CN theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị ngày thêm phong phú, đa dạng, linh hoạt và mang lại hiệu quả thiết thực. Sau trên 30 năm được thành lập, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là sự cố gắng của 2 bên Sở KH&CN Kiên Giang và LHH đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Ông Nguyễn Văn Khiết, Chủ tịch LHH Kiên Giang phát biểu tổng kết hội thảo (ngày 24/10/2017)

 

1. Kết quả phối hợp các hoạt động giữa Sở KH&CN với LHH Kiên Giang trong thời gian qua.

         Là ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức KH&CN, liên tục nhiều năm qua LHH Kiên Giang đã phát huy tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức; đã có mối quan hệ gắn bó với Sở KH&CN trong nhiều lĩnh vực hoạt động như: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT); Cuộc thi Sáng tạo Thanh,Thiếu niên và Nhi đồng cấp tỉnh; Hội thảo-Tập huấn; Tập san Trí thức - KH&CN; Tư vấn phản biện;… với kinh phí được ngành KH&CN phân bổ trong 6 năm 2012-2017 là 2.209.069.000 đồng (Chi tiết xem Bảng 1.). Ngoài ra, LHH còn phối hợp Sở KH&CN thực hiện các hoạt động khác như: Tuyên truyền phổ biến kiến thức; tham gia các hội đồng khoa học thông qua các thuyết minh đề cương đề tài, dự án (ĐTDA), nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức các ĐTDA nghiên cứu khoa học; triển khai thực hiện các ĐT nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; ĐTDA ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào thực tiễn quản lý, sản xuất, đời sống của địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo KH&CN,… Trong Lĩnh vực Tuyên truyền phổ biến kiến thức, LHH và Sở KH&CN luôn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN đến các tầng lớp nhân dân, trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT vào cuộc sống bằng nhiều biện pháp, nhằm phát triển KT-XH trên từng địa bàn dân cư, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với hoạt động nghiên cứu KH&CN, LHH đã phát huy tốt sự hỗ trợ của Sở KH&CN trong việc tập hợp đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu các ĐTDA KH&CN thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội thành viên tham gia các hội đồng khoa học. Trong Lĩnh vực kinh tế đã tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến mô hình, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; giải pháp đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp và đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Đối với Lĩnh vực Nông - Lâm – Ngư nghiệp đã tập trung nghiên cứu, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu các loại giống cây, con, công nghệ nuôi, trồng theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường; chế biến và bảo quản nông sản theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Trong Lĩnh vực Y tế, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KHKT và công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; kết hợp nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh. Trong Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, LHH hoặc/và Chủ tịch LHH, ngoài việc giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học trong các Hội thành viên tham gia các hội đồng khoa học như đã nói ở trên, thì còn chủ trì thực hiện: (1) Các ĐT như: Cấp tỉnh: (i) Nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chỉ số phát triển con người HDI (Human Development Index) tỉnh KG (2004-2005), đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực, con người Kiên Giang. (ii) Điều tra đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, kiến nghị những giải pháp chủ yếu để xấy dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Cấp cơ sở: (iii) Xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức tỉnh Kiên Giang. (2) Các hoạt động thi (i) Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (ii) Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (iii) Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học (3) Hội thảo, tập huấn, tư vấn phản biện xã hội,… Các ĐT trên đã được Hội đồng KH&CN của tỉnh cũng như cấp cơ sở đã nghiệm thu, đánh giá cao và được hội đồng cho phép in thành sách phát hành rộng rãi phục vụ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

       Bảng 1. Kinh phí ngành KH&CN hỗ trợ LHH trong triển khai một số hoạt động số lĩnh vực từ 2012-2017

Năm

Hội thi STKT

Cuộc thi TTNNĐ

Hội thảo

Tập san

Tư vấn

phản biện

Tổng

2012

62.100.000

 

 

 

 

62.100.000

2013

202.100.000

 

 

 

 

202.100.000

2014

100.000.000

30.000.000

 

 

 

130.000.000

2015

264.950.000

43.000.000

102.760.000

 

 

410.710.000

2016

100.000.000

30.000.000

113.100.000

50.000.000

329.443.000

622.543.000

2017

279.350.000

43.000.000

78.700.000

50.000.000

330.566.000

781.616.000

TC

1.008.500.000

146.000.000

294.560.000

100.000.000

660.009.000

2.209.069.000

(Nguồn: Sở KH&CN Kiên Giang, 2017)

        Ở Lĩnh vực hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, LHH phối hợp cùng Sở KH&CN trong việc lựa chọn giới thiệu trí thức, chuyên gia tham gia các hội đồng xét duyệt thuyết minh ĐTDA, nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức các ĐTDA; đã tập hợp được trên 70 chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh thường xuyên thuộc nhiều chuyên ngành khoa học. LHH đã thành lập các Hội đồng khoa học phản biện độc lập một số Đề án về phát triển KT-XH của địa phương, như: (i) Tư vấn Đề án "Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". (ii) Tư vấn Đề án "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tỉnh Kiên Giang đến năm 2020". (iii) Phản biện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020". (iv) Phản biện Đề án "Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng hành khách Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang". Chỉ với chi phí 660.009.000, nhưng đã tiết kiệm được cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng, kết quả đó nhờ sự huy động được trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc nhiều lĩnh vực nên báo cáo phản biện của LHH đã cung cấp cho các ngành chức năng, đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư có thêm cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan để điều chỉnh, hoàn thiện Đề án trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện, được các ngành, các địa phương đánh giá cao.

         Một hoạt động nổi bật trong sự phối hợp giữa LHH tỉnh và Sở KH&CN nhiều năm qua là tổ chức thành công các kỳ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (STKT) cấp tỉnh và tuyển chọn giải pháp tham gia dự thi toàn quốc (2 năm/1 lần); có 154 giải pháp STKT đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh, trong đó 63 sản phẩm đạt giải, gồm: giải Nhất 02, giải Nhì: 10, giải Ba: 19 và giải Khuyến khích: 34 (Chi tiết xem Bảng 2). Nhiều giải pháp đạt giải thưởng STKT đã được ứng dụng vào cuộc sống mang lại hiệu quả kinh tế cao, như Máy phun thuốc đa năng của nông dân Lâm Văn Mười, Xe Vespa chữa cháy và Xe tự chế 4 trong 1 (bừa, sạ, bón phân, phun thuốc) của nông dân Nguyễn Cao Thượng; Ứng dụng CNTT trong khám bệnh từ xa của TS.BS. Huỳnh Trung Cang; Máy phát điện 1 và 3 pha của KS. Tô Hoàng Vân;…

                      Bảng 2. Số sản phẩm tham gia Hội thi STKT và số giải đạt qua từng năm 2012-2017.

GIẢI

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 5

Lần 6

Tổng số

Giải I

 /

 /

 /

2

2

Giải II

1

2

2

2

1

5

10

Giải III

2

2

4

3

3

9

19

Giải KK

4

4

4

5

12

13

34

Số đạt giải

7

8

10

10

16

27

63

Số giải pháp

18

19

17

36

28

73

154

                                                 (Nguồn: Nguyễn Xuân Niệm, 2017 – tổng hợp)

Trong 02 năm gần đây 2016 và 2017, LHH tỉnh phối hợp Sở KH&CN cùng Tỉnh Đoàn triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh,Thiếu niên và Nhi đồng cấp tỉnh với 169 sản phẩm, đặc biệt có 02 sản phẩm đạt giải Khuyến khích quốc gia. Cuộc thi nhằm hướng các hoạt động tuổi trẻ vào các công việc hữu ích cho xã hội, nâng cao kiến thức về khoa học và kỹ thuật, rèn luyện kỹ năng sáng tạo từ thực tiễn, xây dựng ước mơ của các em trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Thông qua Cuộc thi để phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng trẻ trong tỉnh phát triển ý tưởng, thiết kế sản phẩm mang ý tưởng khoa học hiện đại phục vụ cuộc sống và sinh hoạt.

Mặc dù chưa thật sự đạt được những yêu cầu của thời kỳ đổi mới hiện nay, song sự phối hợp hoạt động giữa LHH và Sở KH&CN Kiên Giang những năm qua đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trong việc triển khai các nghị quyết của của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KH&CN. Thông qua những hoạt động phối hợp đã phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ, sức sáng tạo, sự cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước. Mặt khác, phát huy vai trò của LHH tỉnh trong việc hỗ trợ cho các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật KH&CN, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển KH&CN. Ngoài ra, thông qua hoạt động giám sát, đội ngũ trí thức kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định pháp luật về quản lý Nhà nước góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và sự đồng thuận xã hội; nâng cao tiềm lực KH&CN vào phát triển KT-XH.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN với LHH Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.

Để hoạt động phối hợp giữa Sở KH&CN với LHH Kiên Giang mang lại hiệu quả thiết thực hơn, cần có những giải pháp cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị phù hợp với từng giải đoạn phát triển, nhằm thực hiện mục tiêu chung là phát triển KH&CN trở thành một trong những mũi nhọn của quá trình xây dựng nền kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển KT-XH thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2020, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp trong hoạt động phối hợp giữa Sở KH&CN với LHH Kiên Giang như sau:

(i) Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ KH&CN cùng LHH Việt Nam về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Kiên Giang ở trong và ngoài tỉnh cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đây là giải pháp hết sức quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Vì phát huy trí tuệ và năng lực của đội ngũ trí thức KH&CN không chỉ phản ánh đòi hỏi của sự nghiệp phát triển địa phương, đất nước mà còn là sự kế thừa và vận dụng quy luật phát triển của dân tộc mà đã được Tiến sĩ triều Lê, Thân Nhân Trung (1419-1499) nhận định: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp và cũng là thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thực hiện tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đã sớm khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp cách mạng: Không có những trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến thì công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều. Bởi vì để hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến, ngoài việc quân sự, ắt phải phát triển kinh tế, cho nên cần có những người chuyên môn thông thạo về công nghệ và nông nghiệp. Cần phát triển giao thông vận tải cho nên cần có những kỹ sư thông thạo việc đắp đường, bắc cầu. Cần giữ gìn sức khỏe của nhân dân, cho nên cần có thầy thuốc. Cần đào tạo cán bộ cho mọi ngành, cho nên cần có thầy giáo,... Vì lẽ đó, trí thức có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

(ii) Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của LHH Việt Nam; triển khai tổ chức có hiệu quả Diễn đàn trí thức Kiên Giang; Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh.

(iii) Tăng cường phối hợp về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; định kỳ 2 năm/lần tổ chức Hội thi STKT và 01 năm/lần tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trong Thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh nhằm khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, tinh thần say mê nghiên cứu khoa học. Thông qua Hội, Cuộc thi cấp tỉnh tuyển chọn giải pháp tham gia Hội thi STKT và Cuộc thi Sáng tạo trong Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; tuyên truyền vận động, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Hỗ trợ các nhà sáng chế không chuyên đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, cùng triển lãm giới thiệu các thành tựu đổi mới và sáng tạo KH&CN.

(iv) Huy động đội ngũ trí thức KH&CN tích cực tham gia hoạt động Hội thảo khoa học, ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ KH&CN do Sở KH&CN quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo. Chú trọng các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: du lịch, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản,...

(v) Khuyến khích, tạo điều kiện để các Hội thành viên và tổ chức trực thuộc LHH Kiên Giang tích cực phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN trong các hoạt động KH&CN, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và sức cạnh tranh của các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; tạo chuyển biến mạnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế tri thức, đảm bảo KT-XH Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững.

(vi) Kịp thời tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, trẻ có sản phẩm KH&CN phục vụ cuộc sống, công tác khen thưởng được lồng ghép vào các dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam (18/5), đây sẽ là sự động viên lớn và khuyến khích tinh thần say mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, sáng tạo trẻ nói riêng và đội ngũ trí thức trẻ nói chung. Kiên Giang có đội ngũ trí thức KH&CN khá đông [gần 2.000 sau đại học, bao gồm Tiến sĩ (#30), Thạc sĩ (1.400), Bác sĩ chuyên khoa 1 (80) và Bác sĩ chuyên khoa 2 (490) ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng là những trí thức tiêu biểu, những người tiên phong, đem trí tuệ, nhiệt huyết và niềm đam mê của mình, cống hiến xây dựng quê hương Kiên Giang. Ghi nhận và tôn vinh kịp thời, xứng đáng những cống hiến thầm lặng về sự lao động quên mình của bao thế hệ trí thức KH&CN vì sự phát triển phồn vinh của quê hương Kiên Giang. Khi được tôn vinh kịp thời, xứng đáng, những tấm gương trí thức KH&CN Kiên Giang tiêu biểu tiếp tục được tỏa sáng để mỗi người có thể tận hiến sức lực, trí tuệ của mình xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn./.

 

TS. Nguyễn Xuân Niệm

PGĐ. Sở KH&CN Kiên Giang

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo