Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ đầu Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ A A

13/11/2017
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-CĐVC ngày 12/9/2017 của Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Kiên Giang về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội III CĐVC tỉnh Kiên Giang và Hướng dẫn số 141/HD-CĐVC ngày 12/9/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo nửa nhiệm kỳ 2014-2019. Chiều ngày 08/11/2017, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2014-2019. Thành phần tham dự gồm có đại diện BCH Đảng bộ Sở, BCH CĐCS, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn.

  Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn không ít khó khăn, hạn chế, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của CĐVC tỉnh, Đảng ủy Sở và sự phối hợp tốt giữa BCH CĐCS với Ban Giám đốc Sở, hoạt động Công đoàn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội CĐCS đã đạt và vượt kế hoạch, góp phần cùng với cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có những hoạt động tiêu biểu như:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CCVC-LĐ và tổ chức Công đoàn được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức.

- Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-LĐ thông qua việc tham gia vào các hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị, có ý kiến trong việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Sở và các phòng, ban, đơn vị. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong nửa nhiệm kỳ qua, BCH CĐCS không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại về quyền và lợi ích hợp pháp của CCVC-LĐ.

- Việc tổ chức các phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, từ khâu phát động, đăng ký, ký kết giao ước thi đua, đánh giá tổng kết, khen thưởng. Các phong trào thi đua đều được gắn liền với cuộc vận động xây dựng người CCVC “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”, như thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO trong thực hiện Cải cách hành chính; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phụ nữ hai giỏi; xanh - sạch - đẹp...

- Công tác tham gia xây dựng Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của CĐCS, khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng. Công đoàn đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong nửa nhiệm kỳ qua đã giới thiệu 15 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 11 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

- Các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện được CCVC-LĐ tích cực tham gia với tổng số tiền ủng hộ, hỗ trợ là 60.408.000đ, phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng có nhiều CCVC-LĐ tình nguyện tham gia với trên 44 lượt.

                Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ 2014-2019, Công đoàn đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; Tham gia cùng với chính quyền trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị; Bình xét thi đua - khen thưởng và các chế độ, chính sách cho CCVC-LĐ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; Quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp,...

Ban Chấp hành CĐCS sẽ tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của CĐVC tỉnh, của Đảng ủy Sở, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị, quyết tâm lãnh đạo Công đoàn hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2014-2019, đưa Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh./.

Xuân Tú (BCH Công đoàn)
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo