Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 A A

26/02/2018
Ngày 09/02/2018 tại Hội trường Sở Kh oa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Sở KH&CN và sự hiện diện của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở KH&CN.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe và xem DVD do PGS.TS. Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày với 04 nội dung chính về phong cách, tác phong công tác khoa học; phong cách, tác phong dân chủ, tập thể; phong cách, tác phong quần chúng; phong cách, tác phong nêu gương.

Phong cách, tác phong công tác khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Phong cách, tác phong công tác khoa học phải đảm bảo 05 tiêu chuẩn: (1) Phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn để có cơ sở dữ liệu khách quan phục vụ công tác; (2) Xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp phải rõ ràng, phù hợp; (3) Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm thời gian làm việc; (4) Phải khách quan đánh giá đúng người, đúng việc; (5) Phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm, bài học thực tế cho lần sau và cho người khác.

Phong cách, tác phong dân chủ, tập thể của người đứng đầu, của cán bộ phải đảm bảo thực hiện theo đúng bản chất của nó. Các quyết định muốn dân chủ thì phải được bàn bạc, trao đổi, tham khảo và lắng nghe ý kiến của tập thể. Phải phòng tránh căn bệnh “dân chủ hình thức”, “xa rời quần chúng”. Việc đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ. Người đứng đầu các đơn vị phải xây dựng phong cách, tác phong dân chủ, tập thể nhưng cũng phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các quyết định của mình.

Phong cách, tác phong quần chúng luôn gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ. Nó đòi hỏi người cán bộ phải sống giản dị, hòa đồng, gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của quần chúng; luôn học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng; thường xuyên đi xuống cơ sở mà mình phụ trách để nắm bắt thông tin, tìm hiểu thực tế để có cơ sở dữ liệu khách quan làm nền tảng để đưa ra những quyết định đúng đắn, bám sát thực tiễn, khả thi khi triển khai thực hiện.

Phong cách, tác phong nêu gương, gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong mọi công việc. Trước hết mình phải tự rèn luyện cho mình các phẩm chất đạo đức cách mạng chủ yếu gồm: Cần; Kiệm; Liêm; Chính; Chí công vô tư và khắc phục chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người. Cần nêu gương trong việc “nói đi đôi với làm”; tinh thần phục vụ nhân dân: Xông xáo, nhiệt tình, sâu sát, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân về lời nói và việc làm của mình.

Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, trên tinh thần 04 giải pháp căn cơ được PGS.TS. Phạm Ngọc Anh trình bày tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã định hướng một số nội dung cụ thể cần triển khai thực hiện trong năm 2018 gồm: (1) Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực nâng cao nhận thức trong việc học tập và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2018; (2) Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp gắn với bản cam kết của cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6 khóa XII; (3) Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập chuyên đề 2018 đến quần chúng, nhân dân; (4) Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần phát huy tính sáng tạo, chủ động, năng động trong thực hiện chuyên đề 2018.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị đã thảo luận và thống thống kiến nghị với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bên cạnh đối tượng là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên cần bổ sung thêm đối tượng là “công chức, viên chức, người lao động” cùng tham gia học tập chuyên đề 2018 trong thời gian tới./.

 

Ánh Nguyệt – PTP. Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo