Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua số 4 năm 2018 A A

26/03/2018
Vào lúc 8 giờ ngày 20/3/2018, Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua số 4 đã diễn ra tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Mã Tuấn Tửu – Phó Trưởng ban, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Kiên Giang và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 7 đơn vị trong Khối thi đua số 4 gồm: Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế. Ông Lê Công Nghiệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Kiên Giang, đơn vị Khối Trưởng Khối Thi đua số 4 năm 2018 chủ trì Hội nghị.

                                      Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua số 4 năm 2018

Tại Hội nghị, đơn vị Khối Trưởng đã thông qua Quy chế hoạt động thi đua, nội dung giao ước thi đua, thang điểm bình xét thi đua Khối năm 2018 để các đơn vị thảo luận, góp ý kiến. Các đơn vị trong Khối đã tham gia thảo luận, góp ý đối với bản dự thảo Quy chế hoạt động năm 2018 của Khối và đề ra các phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới để Khối thi đua hoạt động có hiệu quả. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, nội dung giao ước thi đua trong Khối được tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 gồm: 1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh, bộ, ngành giao năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các kế hoạch đột phá của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị thành viên trong khối; 2. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 3. Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 4. Chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng, học tập và làm theo điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyền truyền, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt và kết quả các phong trào thi đua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trong nội bộ các đơn vị; 5. Cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục khen thưởng, đảm bảo khen kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Tăng cường khen đột xuất, khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Khen thưởng đảm bảo tính nêu gương, tính giáo dục, khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức trong thi đua, khen thưởng; 6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua, duy trì có nề nếp việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và sơ, tổng kết định kỳ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy thi đua; đổi mới hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nâng cao năng lực và chất lượng tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng.

Việc ký kết giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong khối thi đua Nội chính góp phần chung trong phong trào thi đua toàn tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và các sự kiện chính trị lớn trong năm 2018./.


Cẩm Tú - Văn p[hòng Sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo