Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019 A A

04/09/2018
Ngày 24/8/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó có đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Nhìn chung, qua hai năm rưỡi thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra (09 chỉ tiêu đạt khá, 08 chỉ tiêu vượt), các khâu đột phá đạt được một số kết quả tích cực, nhất là cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng giao thông, tạo động lực cho phát triển. Tuy nhiên, kinh tế tỉnh nhà vẫn chưa phát triển vững chắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt yêu cầu, tiềm năng, lợi thế vẫn chưa được khai thác đúng mức, một số chỉ tiêu kế hoạch đạt còn thấp, tình hình biến đổi khí hậu vẫn còn diễn biến phức tạp,…

Với những kết quả đạt được và trước một số khó khăn, hạn chế như trên, để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và dân quân trong toàn tỉnh, trong đó cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chi phối, quyết định, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch và tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là phải đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tỉnh cũng dự kiến 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cần đạt được trong năm 2019 và đề ra những giải pháp cơ bản để các ngành, các cấp thực hiện, phấn đấu cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Riêng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong nửa nhiệm kỳ 2016-2020 đã có nhiều tiến bộ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, các đề tài được tập trung nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch, chiếm khoảng 43%; nhiều đề tài, dự án được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án hỗ trợ doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực, tạo ra sản phẩm mới, chất lượng sản phẩm được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.  Trong năm 2019, cần tăng cường nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, chuyển giao có hiệu quả ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất cạnh tranh, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu đổi mới quản lý, đổi mới công nghệ. Chú trọng công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng chủ lực của tỉnh./.

Xuân Tú - Phòng KH-TC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo