Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang A A

10/09/2018
Từ ngày 03/8/2018, Giám đốc Sở được phân cấp quản lý tài sản công của cơ quan, đơn vị mình quản lý theo Nghị quyết số 172/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, Giám đốc Sở có thẩm quyền quyết định như sau:

- Mua sắm tài sản công (không phải là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, mô tô và ca nô các loại) có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc tổng nguyên giá dưới 500 triệu đồng/01 lần mua sắm cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Thuê tài sản có mức tiền thuê dưới 200 triệu đồng/năm phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Thu hồi tài sản công là tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán có giá trị dưới 200 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trong phạm vi nội bộ đơn vị và cấp mình quản lý.

- Điều chuyển tài sản công là các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trong phạm vi nội bộ đơn vị và cấp mình quản lý.

- Bán tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 200 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc phạm vi nội bộ đơn vị và cấp mình quản lý.

- Thanh lý tài sản công là tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản thuộc phạm vi nội bộ đơn vị và cấp mình quản lý.

- Tiêu hủy tài sản công là các tài sản thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm được phân cấp.

- Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi nội bộ đơn vị và cấp mình quản lý./.

Xuân Tú - P. KH-TC
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo