Nghiệm thu báo cáo cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 A A

15/05/2020
Như chúng ta biết, Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay là một vấn đề toàn cầu, có tác động mạnh mẽ đến môi trường, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và sức khoẻ cộng đồng trên toàn thế giới, là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Việt Nam là một trong những nước chịu tác động lớn của BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, nước biển dâng (NBD),... BĐKH đã và đang có tác động tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực. Vì vậy việc ứng phó, thích nghi với BĐKH cần có sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 về việc phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020. Năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam, trên cơ sở đó Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn và đề nghị các địa phương cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường thực hiện nhiệm vụ cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đến nay, dự thảo Báo cáo nghiệm thu Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 cơ bản đã hoàn thành. Hôm qua ngày 11/5/2020 tại Hội trường Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang, Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Nghiệm thu Báo cáo Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đến dự có trên 30 đại diện các sở, ban, ngành và địa phương tham gia.

Đầu tiên đại diện Đơn vị tư vấn Báo cáo tóm tắt kết quả Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.


Đơn vị Tư vấn trình bày Báo cáo (Sở TN&MT, 11/5/2020

Báo cáo gồm 251 trang, trong đó có 75 bảng biểu và 116 hình ảnh màu, đẹp; đặc biệt có những Hộp làm nhấn mạnh nội dung. Phần Mở đầu đã trình bày sự cần thiết của nhiệm vụ khá đầy đủ. Chương 1. Tổng quan nghiên cứu đã trình bày gồm 3 nội dung lớn: Tổng quan về BĐKH; Tổng quan về khu vực nghiên cứu; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động ứng phó BĐKH; như vậy là hợp lý. Chương 2. Phương pháp thực hiện. Báo cáo đã sử dụng tất cả là 09 phương pháp: (i) Thu thập, kế thừa và thống kê số liệu; (ii) Khảo sát thực tế và đánh giá nhanh BĐKH; (iii) Mô hình hóa, phân tích và đánh giá tác động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực, khu vực; (iv) Kỹ thuật viễn thám, bản đồ và GIS; (v) Chuyên gia, hội thảo; (vi) Đánh giá tác động của BĐKH; (vii) SWOT; (viii) Đánh giá dự án ưu tiên; (ix) Lồng ghép yếu tố BĐKH vào các quy hoạch phát triển. Chương 3. Cập nhật kịch bản BĐKH, ngập lụt và xâm nhập mặn tại tỉnh Kiên Giang. Đã trình bày gồm 02 nội dung: Xu thế BĐKH và các kịch bản BĐKH về nhiệt độ; lượng mưa; và nước biển dâng; đặc biệt Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của BĐKH và NBD. Nội dung này viết tốt. Chương 4. Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Kiên Giang. Bao gồm: (i) Đánh giá tác động của BĐKH và NBD tới các lĩnh vực tài nguyên, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch, năng lượng, KT-XH; (ii) Quan điểm, cách tiếp cận và định hướng ưu tiên trong ứng phó với BĐKH; (iii) Mục tiêu; (iv) Thách thức và cơ hội của BĐKH tới các lĩnh vực; (v) Đề xuất giải pháp ứng phó BĐKH; (vi) Đề xuất các dự án nhằm triển khai các giải pháp trọng tâm ứng phó với BĐKH tỉnh KG (39 Dự án được các sở, ban, ngành đề xuất; sau góp ý của các chuyên gia tham dự hội thảo; Đơn vị Tư vận đã xếp Dự án theo thứ tự ưu tiên); (vii) Nguồn lực thực hiện; (viii) Kết quả lồng ghép BĐKH vào chương trình, kế hoạch; (ix) Tổ chức triển khai thực hiện. Kết luận: Có trình bày 06 kết luận. Ngoài Báo cáo có thêm Danh sách tài liệu tham khảo và Phụ lục.

Sau góp ý, ông Đoàn Hữu Thắng (Phó Giám đốc Sở TN&MT) - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nhiệt tình và cố gắng vượt khó đặc biệt trong thời gian Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ của Đơn vị Tư vấn (Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường). Ông Thắng đề nghị Đơn vị Tư vấn cần nghiêm túc chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đặc biệt 02 phản biện và TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ. Sở KH&CN). Các nội dung cần quan tâm trong chỉnh sửa: Hình ảnh nên in lớn hơn. Phần Mở đầu nên cập nhật thêm các văn bản liên quan, trong đó cần đề cập Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH, được xem như là văn bản của “Hội nghị Diên Hồng” về BĐKH cho ĐBSCL. Chương 1. và Chương 2. Cần nghiên cứu viết lại cho đầy đủ các nội dung theo góp ý. Chương 3. Cập nhật lại số liệu để có kịch bản BĐKH, khô hạn, ngập lụt và xâm nhập mặn tại tỉnh Kiên Giang đúng thực tế; sự xâm hại rừng ngập mặn.

Xu thế càng ngày càng khô hạn (Vĩnh Quang, 12/5/2020; Ảnh: NXNiem)

Lưu ý: Thời gian tới tỷ lệ diện tích đất nhiễm mặn và nồng độ nhiễm mặn toàn tỉnh Kiên Giang sẽ rất thấp khi trên 170 cống ngăn mặn đi vào hoạt động. Chương 4. Cần rà soát lại các dự án đề xuất, lưu ý các dự án đã có chủ trương đầu tư; các dự án nằm trong đầu tư công như Cống Cái Lớn-Cái Bé hay trên 170 cống ngăn mặn cho toàn tỉnh Kiên Giang; và các dự án liên kết.

Cầu – Cống Sông Kiên ngăn mặn đã đưa vào hoạt động

Cầu – Cống Ngô Quyền – Trần Phú đang thi công


Ông Đoàn Hữu Thắng (Phó Giám đốc Sở TN&MT) - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

Ông Thắng đề nghị Đơn vị Tư vấn nhanh chóng chỉnh sửa theo Biên bản cuộc họp nghiệm thu, đặc biệt tham khảo 02 bài phản biện và bài nhận xét của TS. Nguyễn Xuân Niệm (PGĐ. Sở KH&CN). Sau đó, Chi cục BVMT tham mưu tổng hợp chuyển cho thành viên Hội đồng xem lại trước khi gửi cho Bộ TN&MT có ý kiến để làm cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh Kiên Giang ký nghiệm thu đưa vào triển khai thực hiện./.

Nguyễn Xuân Niệm
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo