Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tiền thân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang hiện nay là Ủy ban Khoa học và Kỹ  thuật  tỉnh Kiên Giang.

            Ngày 17/02/1992 UBND tỉnh Kiên Giang  ban hành Quyết định số 106/UB-QĐ về việc sắp xếp tổ chức, biên chế Ban Khoa học tỉnh Kiên Giang (trước đây là Ủy ban Khoa học và Kỹ  thuật  tỉnh Kiên Giang) .

            Ngày 21/7/1994 , Ban Khoa học được đổi tên thành Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang theo Quyết định số 505/UB-QĐ.

             Ngày 22/7/2003, được đổi tên thành Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang  theo Quyết định số 69/2003/QĐ-UB.                

            * Lãnh đạo Sở  Khoa học và Công nghệ thời gian qua:

            1. Ông Nguyễn Văn Phúc (Mười Tất)

            - Sinh năm: 1937

            - Quê quán: Vĩnh Long

       - Chức vụ:  Trưởng ban Ban Khoa học Tỉnh Kiên Giang

            - Thời gian:  02/1983 – 7/1994.

       2. Ông Hoàng Dương Quân

       - Sinh năm: 1941

       - Quê quán: Hà Nội

       - Chức vụ: Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang

            - Thời gian:  7/1994 - 4/2001.

      3. Ông Lương Thanh Hải

            - Sinh năm: 1955

            - Quê quán: Kiên Giang

       - Chức vụ: 

                   + Quyền Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Kiên Giang,

                   + Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang

       - Thời gian:

                   + 04/2001 – 08/2003

                   + 09/2003  - 4/2015./.

Video
Web liên kết