Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP A A

25/06/2018
Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị định có 5 chương 43 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Cụ thể doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ:

- Vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự án;

- Được hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp;

- Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của các quỹ, tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ trong dự án.

Nội dung chi tiết Nghị định 76/2018/NĐ-CP xem tại đây./.

Thanh Bình - P. QL Công nghệ - TTrCN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo