Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo A A

23/04/2019
Thực hiện Công văn số 113/HVKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về Sổ tay hướng dẫn về nhóm Chỉ số Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) thuộc bộ chỉ số đánh giá Mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản suất (WEF) và Công văn số 1946/VP-VHXH ngày 11 tháng 4 năm 2019 về Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số công nghệ và ĐMST.

Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Sở, ban, ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thành phố Sổ tay hướng dẫn về Nhóm chỉ số Công nghệ và ĐMST để tham khảo ý nghĩa, nội hàm, phương pháp tính, cách thức thu thập dữ liệu và nguồn dữ liệu của từng chỉ số.

Sổ tay có các nội dung chủ yếu sau:

Phần 1. Giới thiệu chung về Khung Chỉ số Mức độ sẵn sàng cho Tương lai của Sản xuất (Readiness for the Future of Production, viết tắt là FOP).

Trong phần này cung cấp thông tin giới thiệu chung về Khung Chỉ số FOP. Các nội dung cụ thể có liên quan trong Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Phần 2. Giới thiệu kết quả đánh giá của Việt Nam về mức độ sẵn sàng cho tương lai của sản xuất.

Trong phần này trình bày kết quả đánh giá đối với Việt Nam năm 2018, trong đó có đánh giá về nhóm chỉ số Công nghệ và đổi mới sáng tạo và so sánh với một số đánh giá khác về đổi mới sáng tạo.

Phần 3. Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số thuộc nhóm Công nghệ và ĐMST.

Trong phần này, mỗi chỉ số được trình bày theo các mục chính sau:

-  Tên chỉ số

- Ý nghĩa của chỉ số

- Hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam trong năm 2018

- Nội hàm và phương pháp đánh giá, xếp hạng chỉ số

- Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập dữ liệu của chỉ số

- Hướng dẫn truy cập nguồn dữ liệu và báo cáo liên quan.

Thông tin chi tiết Sổ tay hướng dẫn nhóm chỉ số công nghệ và đổi mới sáng tạo tại đây.

Thanh Bình – P. QL CN&TTrCN
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo