Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Đánh giá việc quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 A A

20/02/2017
Chiều ngày 13/02/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Đánh giá việc quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 và đề xuất giải pháp quản lý, triển khai, ứng dụng trong thời gian tới”. Đây là một trong những đề tài đặt hàng của tỉnh năm 2017, có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Trường Đại học Kiên Giang.

       Ô. Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng (đứng) thay mặt Hội đồng kết luận tại buổi họp

 

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã nêu ra một số vấn đề để Nhóm nghiên cứu làm rõ thêm mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và hiệu quả đem lại của đề tài. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho hồ sơ tuyển chọn và tiến hành chấm điểm đề tài. Kết quả hồ sơ đạt yêu cầu với số điểm bình quân là 78 điểm.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Đại học Kiên Giang, chủ nhiệm đề tài là ThS. Nguyễn Tuấn Khanh; tên đề tài là “Đánh giá việc quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 và đề xuất giải pháp quản lý, triển khai, ứng dụng trong thời gian tới”; thời gian thực hiện 12 tháng. Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, cụ thể là: Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện, ứng dụng kết quả đề tài, dự án KH&CN trong thời gian tới. Mục tiêu cụ thể: (i) Đánh giá thực trạng công tác quản lý, triển khai thực hiện và ứng dụng kết quả các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015. (ii) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai thực hiện và ứng dụng kết quả các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang. (iii) Đề xuất danh mục các đề tài, dự án KH&CN trong giai đoạn 2010-2015 có kết quả tốt, có tiềm năng ứng dụng và đề ra biện pháp tổ chức ứng dụng các đề tài, dự án này trong thời gian tới. Tổng quan tình hình nghiên cứu: (i) Thêm các nội dung nghiên cứu trong và ngoài nước, một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. (ii) Trình bày thêm về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang. (iii) Lược bỏ nội dung đoạn 3 trang 5 “Nhìn chung, tổng quan … thời gian tới”. Tài liệu tham khảo: Bổ sung các tài liệu tham khảo, các văn bản có liên quan và trình bày lại mục tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của phòng chuyên môn; bổ sung số trang tham khảo. Nội dung: Thực hiện 3 nội dung sau: (i) Điều tra, thu thập thông tin đánh giá thực trạng công tác quản lý, triển khai thực hiện và ứng dụng kết quả các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015. (ii) Đề xuất giải pháp nâng cao hiểu quả công tác quản lý, triển khai thực hiện và ứng dụng kết quả các đề tài, dự án KH&CN. Lưu ý thêm các giải pháp về tuyên truyền, hợp tác quốc tế; Giải pháp cần cụ thể: ai thực hiện; khi nào triền khai; kinh phí báo nhiệu; sản phẩm dự kiến;…(iii) Đề xuất danh mục các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2015 có tiềm năng ứng dụng và đề ra biện pháp tổ chức triển khai ứng dụng kết quả các đề tài, dự án này trong thời gian tới. Dự kiến sản phẩm: Bao gồm: (1) Bộ số liệu khảo sát, điều tra thứ và sơ cấp; (2) báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt; (3) 02 chuyên đề (Thực trạng và giải pháp; danh mục các đề tài, dự án có tiềm năng ứng dụng và biện pháp tổ chức triển khai ứng dụng); (4) 02 cuộc hội thảo (40 người/cuộc); (5) 02 bài báo khoa học; (6) đĩa CD chứa tất cả các dữ liệu có liên quan đến đề tài.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo