Tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Kiên Giang trong điều kiện hội nhập” A A

28/03/2017
Sáng ngày 21/3/2017, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Kiên Giang trong điều kiện hội nhập”. Đây là đề tài đặt hàng có 05 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Học Viện Chính trị Khu vực II; Trung tâm Khuyến Công &TVPTCN Kiên Giang; Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; Trường Đại học Kiên Giang và Viện Khoa học Môi trường và Xã Hội.

                TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng (đứng) kết luận sau thảo luận.

 

          Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

         Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, TS. Nguyễn Xuân Niệm – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Tăng cường tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về thực trạng năng lực cạnh tranh, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp xuất khẩu Kiên Giang (DNXK KG); các khái niệm liên quan hội nhập kinh tế thế giới; bổ sung tình hình KT-XH và môi trường của tỉnh Kiên Giang.

          Đề tài cần thực hiện 04 nội dung: (i) Đánh giá hiện trạng hoạt động năng lực cạnh tranh của DNXK KG. (ii) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hoạt động năng lực cạnh tranh của DNXK KG; (iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của DNXK KG; (iv) Triển khai áp dụng thí điểm cho 03 DNXK tại Kiên Giang (01 DNXK tôm; 01 DNXK gạo; 01 DNXK đồ hộp).

          Dự kiến sản phẩm của đề tài: (i) Bộ số liệu điều tra hiện trạng (có phân tích, đánh giá); (ii) 03 Chuyên đề: (1) Hiện trạng hoạt động năng lực cạnh tranh của DNXK KG, (2) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hoạt động năng lực cạnh tranh của DNXK KG, (3) Đề xuất các nâng cao năng lực cạnh tranh của DNXK KG; (iii) 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí có chỉ số từ ISSN; (iv) 03 Doanh nghiệp được triển khai thí điểm mô hình; (v) Tổ chức 02 cuộc hội thảo (tập huấn) với 50 người/cuộc (kèm các kỷ yếu hội thảo), tham gia đào tạo 02 Thạc sĩ; (vi) Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt của đề tài; (vii) USB chứa toàn bộ nội dung của đề tài./.

Tạ Băng Hồ – CV Phòng QLKH

 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo