Thông qua đề cương đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2017 tại U Minh Thượng A A

10/06/2017
Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã quan tâm, hỗ trợ các địa phương trong tỉnh thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở nhằm ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất, nâng cao nhận thức người dân về vai trò của KH&CN trong đời sống sản xuất, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2017, Sở KH&CN đã phê duyệt hỗ trợ huyện U Minh Thượng thực hiện 03 đề tài cấp cơ sở gồm: (1) Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu vang từ chuối xiêm VietGAP tại vùng đệm U Minh Thượng; (2) Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo cá thát lát đồng vùng U Minh Thượng; (3) Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng 2 giai đoạn. Tuy nhiên, do không chọn được đơn vị thực hiện cũng như hộ tham gia đối với đề tài (3) nên huyện chỉ thực hiện đề tài (1) và (2).

Trên cơ sở đó, chiều ngày 05/6/2017, UBND huyện U Minh Thượng đã tổ chức họp Hội đồng thông qua thuyết minh đề cương 02 đề tài nêu trên. Hội đồng do ông Trần Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch.

Qua xem xét hồ sơ các đề tài, hầu hết các thành viên Hội đồng, đại biểu thống nhất với tính cấp thiết phải thực hiện 02 đề tài, tuy nhiên chủ nhiệm đề tài cần nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các vấn đề theo góp ý của Hội đồng và đại biểu đề hoàn thiện hồ sơ, cụ thể: Phần tổng quan cần trình bày ngắn gọn, tập trung vào đối tượng nghiên cứu cũng như thực trạng của địa phương; mục tiêu chung trình bày phải mang tính khái quát nhưng gắn gọn; mục tiêu cụ thể cần bám sát quyết định phê duyệt danh mục của Sở KH&CN, đồng thời làm rõ các chỉ tiêu cần đạt; nội dung trình bày phải đáp ứng được mục đặt ra, phải cụ thể các công việc thực hiện cho từng nội dung; trình bày rõ phương pháp thực hiện từng nội dung công việc cũng như phương tiện cần có để thực hiện; làm rõ hiệu quả kinh tế của đề tài mang lại; bổ sung đầy đủ sản phẩm khoa học cần đạt và lập dự trù kinh phí chi tiết theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Kết quả cả 02 đề tài đều được thành viên Hội đồng chấm ĐẠT.

Từ các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng, đại biểu và lắng nghe ý kiến giải trình của chủ nhiệm đề tài, ông Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng tổng hợp, kết luận như sau: Thống nhất theo các ý kiến của thành viên Hội đồng, đại biểu, đề nghị các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở KH&CN để tiến đến thẩm định dự trù kinh phí, ký hợp đồng thực hiện./.

Nguyễn Thanh Sơn – P. Quản lý KH&CN Cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo