Họp đánh giá, nghiệm thu đề tài TFP (Năng suất các yếu tố tổng hợp) A A

23/06/2017
Total Factor Productivity (TFP) đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm trong thời kỳ hậu tăng trưởng nóng, nhằm tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định lâu dài. Do vậy, việc nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tăng đóng góp của TFP trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang (KG) là rất cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao nhằm tạo ra các bước chuẩn bị cho tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI về phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 20/02/2013 của Tỉnh ủy KG về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần đó, Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang thống nhất chọn Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Kiên Giang”, do PGS.TS Đỗ Văn Xê làm chủ nhiệm.

   Thành viên Hội đồng và Nhóm nghiên cứu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc họp

 

Sau thời gian nghiên cứu, chiều ngày 19/6/2017 tại Phòng họp Sở KH&CN Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài nêu trên.

Mục tiêu và nội dung chính của đề tài là: Xác định, đánh giá thực trạng năng suất các yếu tố tổng hợp TFP đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế tỉnh và tập huấn chuyển giao phần mềm tính các yếu tố trong TFP.

Kết quả nghiên cứu của đề tài: (i) Đã đánh giá được thực trạng về: Tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động xã hội, hiệu quả sử dụng vốn (ICOR); (ii) Đã phân tích các nguồn lực kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến TFP của tỉnh KG; (iii) Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh KG; (iv) Xây dựng phần mềm tính TFP với khả năng ứng dụng cao và đã tập huấn cho 111 cán bộ, công chức viên chức đại diện cho các sở, ban, ngành trong tỉnh; (v) Đề tài đã góp phần tham gia đào tạo 03 học viên cao học.

Theo đánh giá của Chuyên gia Tăng Văn Khiên (Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê), các thành viên Hội đồng và đại biểu thì đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra và thực hiện đầy đủ các nội dung so với thuyết minh đề cương đã được duyệt. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như: Tổng quan tài liệu: Cần tăng cường thông tin về tình hình trong nước, bổ sung thêm kết quả của các đề tài nghiên cứu tương tự như: Nâng cao tỷ trọng và tác dụng của năng suất nhân tố tổng hợp (của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương); Năng suất và năng suất các yếu tố tổng hợp tại TP.HCM (Vũ Ngọc Linh); Năng suất các yếu tố tổng hợp TFP với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng; Đóng góp của các yếu tố tăng trưởng TFP vào kinh tế tỉnh Bình Định (Lê Oanh Trưởng). Kết quả và thảo luận: Cần phân tích thêm tác động của từng nguồn lực kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến TFP; bổ sung kết quả phân tích TFP theo sở hữu (nhà nước, ngoài nhà nước hay nước ngoài); làm rõ thêm phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của KG. Cần có những thảo luận trước khi đề xuất các giải pháp cho thấy sự gắn kết giữa thực trạng và giải pháp; cần đề xuất thêm các giải pháp mang tính đột phá có thể thúc đẩy sự phát triển của các nhóm nhân tố khác để tỉnh Kiên Giang có sự chỉ đạo tập trung vào thời gian tới. Hiệu quả của đề tài: Cần trình bày thêm ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội, góp phần phát triển kinh tế Kiên Giang một cách bền vững. Khả năng áp dụng kết quả: Cần trình bày thêm các số liệu điều tra phân tích của đề tài trong góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Hội đồng đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu và thống nhất cho nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại A (Xuất sắc)./.

 Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo