XÁC ĐỊNH DANH MỤC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 A A

08/08/2017
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và chuẩn bị công tác triển khai dự án, đề tài cấp cơ sở năm 2018 đạt hiệu quả. Ngày 28/7/2017, Hội đồng KH&CN xác định danh mục đề tài, dự án cấp cơ sở tiến hành họp xét danh mục đề tài thực hiện năm 2018 với nội dung, kết quả như sau:

Sau khi nghe báo cáo hoạt động KH&CN cấp cơ sở và kế hoạch năm 2018 của phòng chuyên môn, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu mục đích, yêu cầu và đề xuất phương pháp làm việc của Hội đồng trong quá trình tuyển chọn các đề xuất đề tài, dự án cấp cơ sở. Từ đó Hội đồng dựa trên các mục tiêu, nội dung và nhu cầu cần thiết của từng đề tài thảo luận, đánh giá mức độ phù hợp để chọn vào danh mục đề tài thực hiện năm 2018.

Tổng hợp sơ bộ đề xuất có tổng số 74 đề xuất của 10 huyện và 11 đơn vị cơ sở. Các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, đóng góp vào những đề tài có tính cấp thiết, tính khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tế của đơn vị, địa phương, sau đó sơ tuyển danh mục giai đoạn 1. Bên cạnh đó, Hội đồng còn mời một số huyện và đơn vị cơ sở giải trình thêm các đề xuất chưa rõ để Hội đồng nắm để điều chỉnh đưa vào danh mục sơ tuyển giai đoạn 2. Sau đó, Hội đồng điều chỉnh mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm của các đề tài có tính cần thiết cao nhằm định hướng cho chủ nhiệm, đơn vị thực hiện đề tài tổ chức triển khai đạt hiệu quả.

Danh mục cuối cùng trình Hội đồng bỏ phiếu xác định danh mục đề tài có 33 đề xuất, trong đó cấp huyện có 13 đề xuất và đơn vị cơ sở có 20 đề xuất. Kết quả bỏ phiếu 33 đề xuất (100%) được Hội đồng thống nhất đưa vào triển khai thực hiện trong năm 2018. Kết quả chi tiết xem file tại đây./.

 

Trương Thị Anh Đào – P. Quản lý KHCN cơ sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo