Tuyển chọn đơn vị và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của Phụ nữ Kiên Giang trong gia đình giai đoạn thời kỳ mới” A A

20/04/2018
Phụ nữ có vai trò đặc biệt trong thực hiện chức năng của gia đình. Để xây dựng gia đình hạnh phúc, phải bắt đầu từ người phụ nữ. Thực tế cũng đã chứng minh, trong xã hội truyền thống cũng như xã hội hiện đại, với thiên chức mang thai, sinh con và làm mẹ, phụ nữ luôn đảm đương vai trò cao cả như: Duy trì và phát triển nòi giống, tái sản xuất sức lao động; nuôi dạy, hình thành nhân cách thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. Không chỉ vậy, phụ nữ còn là người giữ vai trò chủ đạo trong việc xây dựng các mối quan hệ và tổ chức cuộc sống gia đình, là người vun đắp hạnh phúc, người duy trì và phát triển những giá trị văn hóa gia đình, giữ gìn bản sắc dân tộc.

TS. Nguyễn Xuân Niệm - PGĐ Sở KH&CN (đứng) phát biểu chỉ đạo trước khi đơn vị trình bày báo cáo

Kết quả mở hồ sơ đề tài này có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang. Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đã xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài vào chiều ngày 29/3/2018 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Kết quả bỏ phiếu đã xác định Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang là đơn vị chủ trì và CN. Lâm Lệ Hà làm chủ nhiệm.

          Nhận thấy được tầm quan trọng đó, tỉnh Kiên Giang phê duyệt đặt hàng đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của Phụ nữ Kiên Giang trong gia đình giai đoạn thời kỳ mới” nhằm nâng cao vai trò người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm sóc, giáo dục trẻ em, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Với mục tiêu nghiên cứu những đặc điểm của phụ nữ và gia đình, đề xuất giải pháp bồi dưỡng, nhằm chăm sóc và bảo vệ gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội bền vững.

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như: Cần luận giải rõ vai trò của người phụ nữ đối với việc xây dựng gia đình nói chung và xây dựng gia đình trong thời kỳ mới gồm những vai trò gì, vai trò nào là trọng tâm, đột phá, yêu cầu cấp bách và sự cần thiết của việc bồi dưỡng, nâng cao vai trò đó cho phụ nữ Kiên Giang trong tình hình mới. Đề tài cần thực hiện 05 nội dung: (i) Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới; (ii) Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất và vai trò của phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới; (iii) Biên soạn 01 bộ cẩm nang bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới; (iv) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ Kiên Giang; (v) Xây dựng mô hình thí điểm bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ và xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ Kiên Giang trong gia đình thời kỳ mới.

Dự kiến sản phẩm của đề tài gồm: (i) Bộ số liệu điều tra, khảo sát; (ii) Báo cáo xử lý số liệu điều tra, khảo sát; (iii) 03 báo cáo chuyên đề (Thực trạng; Giải pháp; Kết quả triển khai mô hình thí điểm); (iv) Mô hình thí điểm các giải pháp ưu tiên và bộ cẩm nang dự thảo; (v) Danh sách đại biểu và tài liệu tập huấn (03 cuộc, 40 người/cuộc); danh sách đại biểu tham gia các cuộc hội thảo (03 cuộc, 40 người/cuộc); (vi) Ba trăm (300) cuốn Cẩm nang được in sau khi được đánh giá, nghiệm thu chính thức; (vii) Hai (02) bài báo khoa học được đăng trên Bản tin nghiên cứu khoa học và Báo Kiên Giang; (viii) Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt; (ix) USB chứa toàn bộ dữ liệu của đề tài./.

 

Tạ Băng Hồ –Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo