Thông qua đề cương đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch đối với sản phẩm lúa và thủy sản tỉnh Kiên Giang” A A

09/05/2018
Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 24/8/2017 UBND tỉnh Kiên Giang ra Quyết định số 1771/QĐ-UBND phê duyệt đặt hàng đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch đối với sản phẩm lúa và thủy sản tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2025”.


GS.TSKH. Phạm Văn Lang–Chủ nhiệm đề tài (đứng) trình bày báo cáo chi tiết

Kết quả mở hồ sơ lần 2 của đề tài này, có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và Ngành nghề nông thôn, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đã xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài vào chiều ngày 07/5/2018 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Kết quả bỏ phiếu đã xác định Trung tâm Cơ điện nông nghiệp và Ngành nghề nông thôn là đơn vị chủ trì và GS.TSKH. Phạm Văn Lang làm chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như: Phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần nêu cụ thể công trình nghiên cứu công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch, những chính sách hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp. Cần xác định được công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch của Việt Nam còn yếu ở khâu nào cần phải nghiên cứu. Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài, trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới và cụ thể hoá mục tiêu đặt ra của đề tài.


Ô. Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Đề tài cần thực hiện 05 nội dung: (i) Phân tích những yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển cơ điện nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kiên Giang trong xây dựng nông thôn mới; (ii) Thực trạng trang bị và sử dụng máy móc cơ điện nông nghiệp ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2016; Phân tích các yếu tố về cơ chế, chính sách tác động đến hiệu quả đầu tư về công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch; (iii) Dự báo phát triển cơ điện nông nghiệp phục vụ quá trình cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến nông - thủy sản từ nay đến 2025 (có tính đến 2030); (iv) Xây dựng bộ tiêu chí về cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Kiên Giang (trong đó có bộ tiêu chí về cơ giới hóa phục vụ tiến trình xây dựng nông thôn mới); (v) Đề xuất giải pháp thúc đẩy sử dụng máy móc cơ điện nông nghiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Kiên Giang.

Dự kiến sản phẩm của đề tài gồm: (i) Bộ tài liệu, thông tin thứ cấp thu thập được và bộ số liệu điều tra, khảo sát sơ cấp, kèm số liệu phân tích, thống kê; (ii) 05 báo cáo chuyên đề (Thực trạng; Dự báo; Giải pháp; Xây dựng bộ tiêu chí; Xây dựng các mô hình); (iii) Danh sách đại biểu và tài liệu tập huấn (04 cuộc, 40 người/cuộc); (iv)Triển khai 02 mô hình (01 lúa CLCNN thương phẩm; 01 tôm công nghiệp); (v) Một (01) phim phóng sự gồm 02 nội dung mô hình lúa và tôm; (vi) Hai (02) bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Công nghiệp nông thôn; (vii)Tham gia đào tạo một (01) thạc sĩ; (viii) Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt; (ix) USB chứa toàn bộ dữ liệu của đề tài./.


Tạ Băng Hồ –Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo