Thông qua đề cương dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen kỳ tôm và càng cuốc tại tỉnh Kiên Giang” A A

23/05/2018
Ngày nay nhiều sinh cảnh sống cho nhiều loài động-thực vật hoang dã có nguy cơ bị mất, dẫn đến chúng giảm số lượng cá thể, có loài dẫn đến tuyệt chủng. Nhóm bò sát là mắt xích quan trọng của chuỗi và lưới thức ăn trong tự nhiên, từ lâu đã gắn bó và có giá trị kinh tế đối với con người, đồng thời cũng là nhóm động vật được khai thác dễ dàng, tương đối nhạy cảm và dễ bị biến động trước những thay đổi của môi trường cùng các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của con người. Nghiên cứu điều tra bò sát ở Việt Nam trong những năm gần đây đã được quan tâm, tiến hành nghiên cứu trên nhiều khu vực, vùng, miền, theo đó số lượng các loài bò sát mới phát hiện và cả những loài ghi nhận bổ sung được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, tuy nhiên vấn đề bảo tồn kỳ tôm, càng cuốc chưa được quan tâm nhiều ở các vùng miền của đất nước, trong đó có huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

ThS. Ngô Văn Thống – Chủ nhiệm dự án (đứng) trình bày báo cáo đề cương chi tiết

          Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày 26/4/2014 vế phê duyệt Dự án bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển KT -XH tỉnh Kiên Giang thực hiện từ 2014 đến 2020, Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang đặt hàng dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen kỳ tôm (Physignathus cocincinus) và càng cuốc (Varanus bengalesis nebulosus) tại tỉnh Kiên Giang” nhằm lưu giữ, bảo tồng nguồn gen quý hiếm của 02 loài bò sát này.

Kết quả mở hồ sơ dự án này có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là Trường Đại học Kiên Giang. Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đã xem xét, đánh giá, tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án vào chiều ngày 21/5/2018 tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Kết quả bỏ phiếu đã xác định Trường Đại học Kiên Giang là đơn vị chủ trì và ThS. Ngô Văn Thống làm chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như: Phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần bổ sung các tài liệu nghiên cứu về hình thái, sinh học, sinh thái và sinh sản công tác bảo tồn của 02 loài bò sát nêu trên. Dự án cần thực hiện 04 nội dung: (i) Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp; (ii) Xây dựng 02 mô hình nuôi lưu giữ, bảo tồn tại Vườn Quốc gia Phú Quốc tỉnh Kiên Giang; (iii) Đánh giá hiệu quả và đề xuất phương án bảo tồn giai đoạn tiếp theo; (iv) Triển khai đào tạo, tập huấn, hội thảo.


Thành viên Hội đồng và Nhóm nghiên cứu dự án

Dự kiến sản phẩm của dự án gồm: (i) Một (01) bộ hồ sơ về sự phân bố kèm bản đồ sự xuất hiện thường xuyên của kỳ tôm và càng cuốc; đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái và sinh sản của kỳ tôm và càng cuốc; (ii) Hai (02) mô hình nuôi lưu giữ, bảo tồn tại Vườn Quốc gia Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (giao nộp mỗi mô hình có ít nhất 20 con trưởng thành); (iii) Hai (02) quy trình nuôi lưu giữ, bảo tồn phù hợp tại Kiên Giang; (iv) Tổ chức 02 cuộc hội thảo, tập huấn cho 80 cán bộ kỹ thuật, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng nuôi bảo tồn; (v) Tham gia đào tạo 01 học viên cao học (nếu có thể); (vi) Một (01) bài báo khoa học được đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước có chỉ số ISSN; (vii) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt của dự án;(viii) USB chứa toàn bộ nội dung của dự án.

Hy vọng, mô hình nuôi kỳ tôm và càng cuốc sẽ là một đến tham quan thú vị cho du khách khi đến Phú Quốc/.

Băng Hồ –Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo