Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2020 A A

01/03/2019
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).

Căn cứ Công văn số 767/VP-VHXH ngày 18/02/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020.

Ngày 19/02/2019, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Thông báo số 75/TB-SKHCN đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh Kiên Giang.

- Hồ sơ đề xuất đặt hàng gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu phiếu kèm theo);

+ Danh mục tổng hợp các hồ sơ (nếu có từ 02 hồ sơ đặt hàng trở lên).

+ Hồ sơ khác kèm theo (nếu có).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày 30/4/2019.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời gửi qua email: tbho.skhcn@kiengiang.gov.vn để tổng hợp.

Các biểu mẫu xem tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại (0297) 3876586 để được hướng dẫn./.

Ánh Nguyệt – PTP Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo