Đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 A A

01/03/2019
Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang.

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019 của Sở KH&CN Kiên Giang, nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành, đơn vị, ngày 28/02/2019, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Công văn số 89/SKHCN-KHCS về việc đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2020đến UBND và Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố trong tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân xem xét, lựa chọn đặt hàng, đề xuất đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Thông báo.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 29/4/2019.

Địa điểm nhận hồ sơ: Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 Hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN gồm:

- Phiếu đề xuất đề tài, dự án;

- Phiếu đặt hàng đề tài, dự án;

-Bảng tổng hợp danh mục các đề xuất đề tài, dự án KH&CN;

-Bảng tổng hợp danh mục các hồ sơ đặt hàng đề tài, dự án KH&CN.

Xem thông báo và các biểu mẫu hướng dẫn tại đây./.

Nguyễn Thanh Sơn – Phòng Quản lý KH&CN Cơ sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo