Thông qua đề cương đề tài “Nghiên cứu tác động chương trình xây dựng nông thôn mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” A A

13/03/2019
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết 26, khóa X của Đảng, đã khẳng định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Chương trình xây dựng NTM ở tỉnh Kiên Giang đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng được ghi nhận. Cụ thể là, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, kinh tế nông thôn từng bước phát triển, đời sống nhân dân đã được cải thiện. Tính đến tháng 5/2018, Kiên Giang đã có 01 huyện (Tân Hiệp) đạt chuẩn NTM và 57 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó 49 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM (Theo “Sơ kết 3 năm 2016-2018 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang” của TS. Nguyễn Xuân Niệm – Trong: Bản tin Trí thức Khoa học và Công nghệ tỉnh – Liên hiệp các Hội KHKT Kiên Giang, số 2/2018, trang 19-21). Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chương trình NTM có tác động như thế nào đến thu nhập và đời sống của người dân vẫn là câu hỏi nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng dựa trên các bằng chứng khoa học đáng tin cậy. Chính vì thế việc nghiên cứu đánh giá tác động của Chương trình xây dựng NTM cũng như xác định những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một cách toàn diện, khách quan và khoa học để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình xây dựng NTM địa bàn tỉnh Kiên Giang là hết sức cần thiết.

Chiều ngày 05/3/2019, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu tác động chương trình xây dựng nông thôn mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Đây là đề tài đặt hàng có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Kiên Giang và Trường Đại học Sài Gòn.


Đại diện Nhóm nghiên cứu của Trường đại học Cần Thơ đang trình bày thuyết minh đề cương

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Trường Đại học Cần Thơ đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Trường Đại học Cần Thơ, chủ nhiệm đề tài là PGs.Ts. Trương Đông Lộc.

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau: Hình thức: Format lại toàn bộ đề cương; rà soát, điều chỉnh một số lỗi đánh máy, từ ngữ sử dụng… Mục tiêu chung: Nghiên cứu tác động của Chương trình xây dựng NTM đến đời sống của người dân, từ đó đề xuất các giải pháp và xây dựng mô hình ứng dụng một số giải pháp ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Bổ sung nội dung tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về Chương trình xây dựng NTM; Cập nhật các văn bản của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình NTM, văn bản của UBND tỉnh Kiên Giang về bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 - 2020… Tài liệu tham khảo: Bổ sung đầy đủ thông tin nguồn tài liệu trích dẫn và lược bỏ các tài liệu không được trích dẫn trong đề cương. Nội dung thực hiện: Đề tài cần thực hiện 03 nội dung: (i) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng, tác động của Chương trình xây dựng NTM đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Kiên giang; (ii) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình xây dựng NTM; (iii) Triển khai mô hình ứng dụng một số giải pháp ưu tiên nâng cao hiệu quả xây dựng NTM. Sản phẩm dự kiến của đề tài: (i) Bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát tác động của Chương trình xây dựng NTM; (ii) 03 báo cáo chuyên đề (Thực trạng; Giải pháp; Kết quả triển khai mô hình); (iii) 02 mô hình áp dụng một số giải pháp ưu tiên; (iv) 01 cuộc Hội thảo tổng kết mô hình với 50 lượt cán bộ và người dân tham gia; (v) 01 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước có chỉ số ISSN; (vi) 01 chuyên mục trên sóng Phát thanh và Truyền hình; (vii) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt của đề tài; (viii) USB chứa toàn bộ nội dung của đề tài./.

Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo