Thông qua đề cương dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại tỉnh Kiên Giang” A A

18/03/2019
Các kết quả nghiên cứu nguồn lợi cá nước ngọt ở Đồng bằng Sông Cửu Long đều cho thấy sự giảm dần hoặc biến mất một số loài cá có giá trịnh kinh tế quan trọng. Theo Nguyễn Thanh Tùng và ctv (2007), cá chạch lấu là 01 trong 07 loài cá (cá vồ đém, cá bông lau, cá trà sóc, cá kết, cá sửu, cá leo, cá chạch lấu) cần được ưu tiên nghiên cứu trong tương lai vì đây là những loài có giá trị kinh tế, nguy cơ khai thác tận diệt ngoài tự nhiên rất cao, số lượng ngày một giảm sút nghiêm trọng. Đây là đối tượng có giá trị kinh tế cao, tiềm năng và triển vọng phát triển nuôi thương phẩm phục vụ người tiêu dùng trong và ngoài nước rất lớn, nên việc nghiên cứu phát triển đối tượng này cần hướng đến chiều sâu. Nhằm phát triển nghề nuôi thủy sản bền vững và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, công tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng con giống, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen loài cá có giá trị kinh tế này trên cơ sở khắc phục hạn chế, kế thừa, phát huy giá trị của các nghiên cứu trước, vận dụng phù hợp, linh hoạt với điều kiện thực tế của tỉnh Kiên Giang là công việc cần phải làm. Vì vậy, việc thực hiện dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại tỉnh Kiên Giang” là rất cần thiết.

TS. Phan Phương Loan, Trường Đại học An Giang đang trình bày thuyết minh đề cương

Sáng ngày 06/3/2019, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng tư vấn KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương dự án nêu trên. Đây là dự án đặt hàng có 03 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là: Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Kiên Giang.

Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm dự án làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Kết quả hồ sơ của Trường Đại học An Giang đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Ông Lê Thanh Việt – Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau: Thống nhất chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án là Trường Đại học An Giang, chủ nhiệm dự án là TS. Phan Phương Loan. Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung trong thuyết minh đề cương như sau:

Hình thức: Format lại toàn bộ đề cương, rà soát, điều chỉnh một số lỗi đánh máy, từ ngữ sử dụng… Mục tiêu chung: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật về sinh sản nhân tạo, ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu. Nhằm góp phần bảo vệ nguồn lợi cá tự nhiên, thông qua việc tập huấn kỹ thuật và triển khai các mô hình nuôi theo dạng bảo tồn, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại tỉnh Kiên Giang. Tổng quan tình hình nghiên cứu: Bố cục lại các nội dung trình bày theo các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Tính cấp thiết: Cần tham khảo Đề án số 45/ĐA-SKHCN ngày 11/04/2014 của sở KH&CN tỉnh Kiên Giang về việc Bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 để từ đó nêu bật lên tính cấp thiết để thực hiện dự án. Tài liệu tham khảo: Bổ sung đầy đủ thông tin nguồn tài liệu trích dẫn và lược bỏ các tài liệu không được trích dẫn trong đề cương. Nội dung thực hiện: Dự án cần thực hiện 05 nội dung: (i) Điều tra, khảo sát và thu thập nguồn gen cá chạch lấu tại tỉnh Kiên Giang; (ii) Xây dựng quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo, ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu; (iii) Xây dựng quy trình kỹ thuật ương nuôi thức ăn tự nhiên để phục vụ ương giống cá chạch lấu; (iv) Triển khai mô hình sinh sản nhân tạo, ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu theo hướng bảo tồn; (v) Đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật và phổ biến kết quả bảo tồn cho nông dân địa phương. Sản phẩm dự kiến của dự án: (i) Bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát nguồn gen cá chạch lấu tại tỉnh Kiên Giang; (ii) Bốn (04) báo cáo chuyên đề (Quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo, ương giống cá chạch lấu; Quy trình kỹ thuật gây nuôi thức ăn tự nhiên để ương giống cá chạch lấu; Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá chạch lấu theo hướng bảo tồn; Kết quả triển khai mô hình bảo tồn); (iii) Tối thiểu 1.000 cá thể cá chạch lấu (cá giống và cá thương phẩm); (iv) 05 kỹ thuật viên được đào tạo và 100 lượt nông dân được tập huấn kỹ thuật và phổ biến kết quả bảo tồn; (v) Hai (02) bài báo khoa học, trong đó có 01 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước có chỉ số ISSN; (vi) Một (01) chuyên mục trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình; (vii) Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt của dự án; (viii) USB chứa toàn bộ nội dung của dự án./.

Tạ Băng Hồ – Phòng QLKH
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo