Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu xây dựng hồ sơ các di tích tàu đắm cổ tại vùng biển Phú Quốc và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích tàu đắm cổ A A

12/12/2019
Nghiên cứu di tích các tàu đắm cổ là một việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, đồng thời nó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong nghiên cứu và quản lý các loại hình di sản văn hóa biển.

Xác được tầm quan trọng của vấn đề này, năm 2015 tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng hồ sơ các di tích tàu đắm cổ tại vùng biển Phú Quốc và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích tàu đắm cổ tại tỉnh Kiên Giang” nhằm mục tiêu xác định vị trí các tàu đắm cổ tại Kiên Giang; xây dựng hồ sơ các di tích tàu đắm cổ tại vùng biển Phú Quốc; xây dựng hồ sơ khoa học 01 tàu đắm cổ đặc trưng để đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di tích tàu đắm cổ tại Kiên Giang. Đề tài do Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương chủ trì thực hiện, ông Vũ Quốc Hiền, Giám đốc Trung tâm Di sản Văn hóa Biển làm chủ nhiệm.

Sau 04 năm triển khai thực hiện đề tài nêu trên đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chuyên ngành tỉnh Kiên Giang đánh giá, nghiệm thu vào chiều ngày 29/11/2019 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang. Theo đánh giá chung của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự, mặc dù Nhóm nghiên cứu đã rất nỗ lực, cố gắng triển khai việc khảo sát thực địa trên biển khá tốt, thu thập được khá nhiều thông tin, tuy nhiên việc tổng hợp, biên soạn lại các thông tin đã thu thập để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đề tài nêu trên chưa đạt yêu cầu. Hội đồng đã kiến nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm hoàn thiện lại hồ sơ nghiệm thu đề tài để tổ chức đánh giá lại.


Thư ký đề tài (người thứ nhất gần màn hình, bên trái) đang trình bày tóm tắt kết quả thực hiện

Hội đồng cũng đã tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện lại hồ sơ nghiệm thu của đề tài, cụ thể đối với báo cáo tổng hợp: Về hình thức: Cần trình bày lại các báo cáo theo đúng mẫu và đầy đủ các thông tin theo quy định, bố cục sắp xếp theo đúng trình tự, thống nhất tên gọi các tàu đắm,… Về tổng quan tài liệu: Tập trung vào các khái niệm trọng tâm liên quan đến đối tượng và nội dung nghiên cứu, ghi rõ nguồn trích dẫn, nên bố cục và khái quát lịch sử vùng đất theo lịch đại và tập trung chủ yếu cho vùng biển Phú Quốc. Về nội dung nghiên cứu: Nêu các nội dung chính thực hiện, cụ thể về thời gian và khối lượng công việc thực hiện theo thực tế, có so sánh với đề cương. Về phương pháp nghiên cứu: Ghi rõ tên các phương pháp đã thực hiện và nêu rõ cách triển khai các phương pháp theo thực tế thực hiện. Về kết quả và thảo luận: Nên trình bày kết quả khảo sát trên biển và khảo sát trên bờ theo từng tàu và có bố cục thống nhất các thông tin trình bày cho từng tàu như tên, vị trí, tọa độ (của nhóm khảo sát thực tế), hiện trạng tàu, hiện vật phát hiện trên tàu, niên đại, chủ nhân, nguyên nhân đắm, các phát hiện mới qua quá trình khảo sát thực tế của nhóm nghiên cứu; rà soát, thống nhất số liệu trình bày của từng tàu đắm trong toàn báo cáo; làm rõ các kết quả thực hiện theo phương pháp phân tích niên đại;… Về kết luận và kiến nghị: Trình bày ngắn gọn theo hướng khẳng định lại các kết quả đề tài đã thực hiện được theo các mục tiêu, không thảo luận hay diễn giải thêm về kết quả. Các kiến nghị cần nêu rõ kiến nghị với ai, cần làm gì và lộ trình thực hiện.

Ông Lê Thanh Việt, Giám đốc Sở KH&CN Kiên Giang  – Chủ tịch Hội đồng  (đứng) thay mặt Hội đồng kết luận tại cuộc họp

Đối với các sản phẩm khác của đề tài: Thực hiện đầy đủ về số lượng và phải đảm bảo về chất lượng của các sản phẩm theo đề cương được duyệt. Lưu ý về hồ sơ khoa học 04 tàu đắm và hồ sơ khoa học 01 tàu đắm đề nghị công nhận di sản tầu đắm cổ cấp quốc gia cần thực hiện đầy đủ nội dung cũng như hình thức theo đúng Thông tư hướng dẫn số 09/2011/TT-BVHTTTT ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao; các báo cáo chuyên đề cần thực hiện theo đúng mẫu; các bài báo khoa học: Nêu rõ tên bài báo, nơi công bố, số báo công bố, số trang của bài; các ảnh, bản vẽ hiện vật cần thực hiện đủ số lượng và đúng chất lượng theo yêu cầu; các bản đồ cần đáp ứng các tiêu chí quy định về bản đồ.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo góp ý của Hội đồng và gửi về Sở KH&CN Kiên Giang để tổ chức đánh giá, nghiệm thu lại theo quy định./.

Ánh Nguyệt – Phòng Khoa học
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo