Nghiệm thu dự án: Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen Kỳ tôm (Physignathus cocincinus) và Càng cuốc (Varanus bengalensis nebulosus) tại tỉnh Kiên Giang A A

26/05/2020
Để đẩy mạnh công tác thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã xây dựng Đề án số 45/ĐA-SKHCN về việc bảo tồn nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 với mục tiêu: Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo tồn các nguồn gen động, thực vật của tỉnh, bao gồm các nguồn gen quý, hiếm, bản địa, có giá trị kinh tế.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 931/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án nêu trên. Trong năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018; Trong đó, dự án “Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen Kỳ tôm (Physignathus cocincinus) và Càng cuốc (Varanus bengalensis nebulosus) tại tỉnh Kiên Giang” được Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang thống nhất chọn Trường Đại học Kiên Giang chủ trì thực hiện và ThS. Ngô Văn Thống làm chủ nhiệm.


ThS. Ngô Văn Thống - Chủ nhiệm dự án (đứng) đang trình bày báo cáo chi tiết

Sau thời gian nghiên cứu, chiều ngày 12/5/2020 tại Phòng họp Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã diễn ra cuộc họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu dự án nêu trên.

Mục tiêu và nội dung chính của dự án là: Thu thập lưu giữ, bảo tồn nguồn gen Kỳ tôm và Càng cuốc nhằm bảo tồn, duy trì đa dạng sinh học tạo nguồn vật liệu phục vụ nghiên cứu và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang. 

Kết quả nghiên cứu của dự án: (i) Dự án có tính khoa học, tính ứng dụng và có ý nghĩa thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu thực tế tại tỉnh Kiên Giang. Nội dung thực hiện bám sát theo đề cương được duyệt, phương pháp nghiên cứu mang tính khoa học cao, sản phẩm của dự án đạt yêu cầu về số lượng và đảm bảo về chất lượng; (ii) Báo cáo tổng hợp thực hiện đúng theo mẫu và trình bày khá đầy đủ các kết quả thực hiện của dự án theo đề cương được duyệt. Sản phẩm nguồn gen kỳ tôm, càng cuốc giao nộp vượt so với chỉ tiêu đặt ra.

Hình A: Mô hình bảo tồn nguồn gen Càng cuốc; Hình B: Mô hình bảo tồn nguồn gen Kỳ tôm

Cán bộ Sở KH&CN kiểm tra mô hình tại Phú Quốc ngày 26/11/2019

Tại buổi họp các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Nhóm thực hiện dự án. Thay mặt Hội đồng, ông Dương Minh Tâm kết luận: Dự án đã triển khai đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng được mục tiêu đề ra, có giá trị thực tiễn và khoa học. Tuy nhiên để báo cáo hoàn thiện hơn, Chủ nhiệm dự án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như:

Hình thức: Rà soát các lỗi đánh máy; bổ sung các từ viết tắt còn thiếu vào danh mục các từ viết tắt; đánh số thứ tự các hình, bảng theo thứ tự các chương; bổ sung số trang trong phần tài liệu tham khảo, phụ lục và sắp xếp theo ABC chữ cái đầu tiên các tài liệu tham khảo; bổ sung nguồn trích dẫn của các tài liệu được tham khảo;... Tổng quan tài liệu: Bố cục lại các nội dung trình bày cho phù hợp hơn; cập nhật các thông tin có liên quan về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc, đặc biệt là các thông tin về khí hậu (ẩm độ, nhiệt độ, đa dạng sinh học) trong thời gian nghiên cứu; bổ sung tình trạng bảo tồn của 02 nguồn gen theo Sách đỏ  Việt Nam, công tác bảo tồn, các mô hình nuôi thương phẩm và nhân giống trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu: Lược bỏ phương pháp định danh loài; bổ sung phương pháp lịch sử để tìm ra quy luật phát triển nguồn gen; phương pháp quan sát thực tế để theo dõi dịch bệnh; phương pháp xác định tọa độ thu mẫu (theo hệ tọa độ nào); phương pháp lập bản đồ; mô tả chi tiết hơn về địa điểm nuôi; ghi rõ thời gian thực hiện của từng nội dung, thành phần thức ăn, lượng thức ăn, thời gian cho ăn đối với mỗi nguồn gen; làm rõ số tuyến, chiều dài tuyến và cách xác định sơ đồ tuyến điều tra, số phiếu điều tra trên mỗi đối tượng; bổ sung tiêu chí của nguồn gen khi thu thập; bổ sung danh sách và thời gian phỏng vấn. Kết quả và thảo luận: (i) Kết quả điều tra, khảo sát: Rà soát lại tọa độ ghi nhận, thời gian và địa điểm thu mẫu,...; (ii) Kết quả triển khai mô hình bảo tồn: Ghi rõ thời gian thực hiện mô hình, thời gian thu thập các chỉ tiêu kỹ thuật; bổ sung một số thông tin về kích cỡ, trọng lượng của nguồn gen khi bố trí mô hình, bảng số liệu theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật hàng tháng, lượng thức ăn trung bình mỗi ngày cho mỗi loài, các nguyên nhân gây chết, các bệnh thường gặp, phương pháp và thuốc điều trị bệnh; (iii) Đánh giá và đề xuất biện pháp bảo tồn: Bổ sung các biện pháp bảo tồn vào báo cáo tổng hợp, tập trung đề xuất các giải pháp bảo tồn nguyên vị và bảo tồn chuyển vị; đối với bảo tồn gây nuôi phát triển nên đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo; (iv) Bổ sung quy trình nuôi thương phẩm Kỳ tôm, Càng cuốc theo hướng bảo tồn vào nội dung báo cáo tổng kết… Kết luận: Bổ sung một số kết quả thực hiện để khẳng định dự án đã thực hiện đầy đủ theo mục tiêu, nội dung và các sản phẩm đề ra. Kiến nghị: Cân nhắc thêm việc đề xuất nhân rộng mô hình vì hiện tại chưa đủ điều kiện, nhất là về con giống.

ThS. Dương Minh Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng (đứng) phát biểu kết luận cuộc họp

Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu tốt, với kết quả xếp loại Đạt và thống nhất cho nghiệm thu dự án./.

Băng Hồ - Phòng Khoa học
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo