Hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang (06/04/2020)

Ngày 31/3/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Thông báo số 296a/TB-VP về việc hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.
THÔNG BÁO DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2021 (09/03/2020)

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đồng thời nhằm định hướng tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 80/TB-SKHCN ngày 25/02/2020 về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2021.
Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình KH&CN “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện từ năm 2021 (03/10/2019)

Thực hiện Công văn số 5677/VP-VHXH ngày 25/9/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” triển khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.
Thông báo triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 (28/08/2019)

Ngày 26/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2020 với tổng số 12 đề tài, dự án.
Thông báo tiếp nhận yêu cầu và thực hiện hỗ trợ về sở hữu trí tuệ (08/08/2019)

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:
Thông báo tiếp nhận yêu cầu và thực hiện tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (08/08/2019)

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) trân trọng thông báo:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2020 (05/08/2019)

Căn cứ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2020.
Triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở cấp thiết phát sinh thực hiện năm 2019 (23/07/2019)

Ngày18/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 77/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở cấp thiết phát sinh thực hiện năm 2019 với tổng số 03 đề tài, dự án.
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang (15/07/2019)

Thực hiện Thông báo số 434/TB-VP ngày 03/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị chuẩn bị cho hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang; Thông báo số 454/TB-VP ngày 11/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc vận hành thử nghiệm hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.
THÔNG BÁO (19/06/2019)

Ngày 13/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), chuyển giao công nghệ. Trong đó quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.
Thông báo đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (21/03/2019)

Để có cơ sở đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình).
Đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 (01/03/2019)

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang.
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2020 (01/03/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN thực hiện từ năm 2019 (27/08/2018)

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND, ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2019.
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (20/08/2018)

Căn cứ Công văn số 2448/BKHCN-PTTTDN ngày 8/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019.
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập (15/06/2018)

Căn cứ Công văn số 3088/VP-VHXH ngày 12/6/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tham mưu UBND tỉnh đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2019 (15/06/2018)

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-ĐHQG ngày 19/4/2018 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2018; Căn cứ Thông báo số 02/TB-VPCT ngày 20/4/2018 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên.
Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 (25/05/2018)

Sở Khoa học và Công nghệ công bố Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở KH&CN cho 07 thí sinh trúng tuyển.
Thông báo kết quả thi Kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 (02/05/2018)

Căn cứ Thông báo số 116/TB-HĐTTVC ngày 15/3/2018 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở KH&CN về việc triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở KH&CN.
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 (02/04/2018)

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN.
Thông báo tổ chức lớp tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3 cho doanh nghiệp tại Phú Quốc (26/03/2018)

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Đưa vào hoạt động phòng phân tích kiểm nghiệm tại Phú Quốc (26/03/2018)

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-SKHCN ngày 20/11/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Phú Quốc (Chi nhánh Phú Quốc).
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 (19/03/2018)

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-SKHCN ngày 19/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017. Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2017, như sau:
Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2019 (28/02/2018)

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang. Sở KH&CN đã ban hành Công văn số 55/SKHCN-KHCS ngày 30/01/2018 về việc thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án (ĐTDA) cấp cơ sở năm 2019. Văn bản được gởi đến các cơ quan trong tỉnh như: UBND các huyện/thị/thành cùng phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng; Trường Chính trị, Trường Đại học Kiên Giang, các Trường Cao đẳng, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh… và thời gian nhận đề xuất, đặt hàng đề tài cấp cơ sở năm 2019 đến hết ngày 05/4/2018.
MƯỜI NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) (26/02/2018)

Thực hiện theo Công văn số 435-CV/BTG ngày 16/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/08/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo sâu về những đóng góp của đội ngũ trí thức trong 10 năm qua của từng lĩnh vực KH&CN (số lượng, chất lượng, hiệu quả các đề tài, dự án (ĐTDA), các tổ chức tham gia hoạt động KH&CN,…); các nội dung của mục 2.4 và mục 3; cùng với các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới, đồng thời tổng hợp phụ lục 10 (Văn bản đính kèm).
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2018 (đợt 3) (17/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018; Căn cứ Biên bản số 27/BB-HĐKH ngày 26/12/2017 của Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang về việc họp tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa đặc trưng cho 03 vùng du lịch tỉnh Kiên Giang”; Căn cứ Biên bản số 28/BB-HĐKH ngày 26/12/2017 của Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang về việc họp tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch đối với sản phẩm lúa và thủy sản tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2025”;
Kế hoạch thi tuyển viên chức 2017 (09/01/2018)

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kiên Giang.
Thông báo đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao (29/12/2017)

Căn cứ Công văn số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao; Căn cứ Công văn số 1559/SCT-QLCN ngày 11/12/2017 của Sở Công thương tỉnh Kiên Giang về việc đăng ký, đề xuất dự án nêu trên.
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến đến năm 2020 (29/12/2017)

Căn cứ Công văn số 11269/BCT-KHCN ngày 29/11/2017 của Bộ Công thương về việc đăng ký, đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2019 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Công nghiệp chế biến đến năm 2020; Căn cứ Công văn số 1558/SCT-QLCN ngày 11/12/2017 của Sở Công thương tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2019.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018 (đợt 2) (28/11/2017)

Căn cứ Công văn số 6854/VP-VHXH ngày 29/12/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 (đợt 2). Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 như sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2017 (08/11/2017)

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14/8/2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017; Căn cứ Thông báo số 06/TB-VPCT ngày 15/10/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi tôm chân trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” (13/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt bổ sung đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện trong năm 2017. Căn cứ Biên bản mở hồ sơ ngày 08/8/2017 của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thì đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2018 (đợt 1) (06/10/2017)

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-ĐHQG ngày 01/9/2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2018 (đợt 1); Căn cứ Thông báo số 05/TB-VPCT ngày 01/9/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 (03/10/2017)

Ngày 22/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 160/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018 với tổng số 32 đề tài, dự án, trong đó có 11 đề tài, dự án thực hiện ở 10 huyện; 01 đề tài thuộc Trung tâm Ứng dụng và tiến bộ KH&CN; 20 đề tài, dự án thực hiện ở 08 đơn vị cơ sở trong tỉnh.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018 (05/09/2017)

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018. Sở KH&CN Kiên Giang thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt theo Quyết định nêu trên.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2017 (30/08/2017)

Căn cứ Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14/8/2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017; Căn cứ Thông báo số 04/TB-VPCT ngày 14/8/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình nêu trên.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” (14/07/2017)

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt bổ sung đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện trong năm 2017.
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 (31/03/2017)

Căn cứ Công văn số 02/TB-VPCT-TNB ngày 20/3/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018. Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 như sau:
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ 2017 (31/03/2017)

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-ĐHQG ngày 20/3/2017 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2017; Căn cứ Thông báo số 03/TB-VPCT-TNB ngày 24/3/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình nêu trên.
Thông báo đề xuất dự án KH&CN thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 (20/02/2017)

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Quyết định 1747); Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Thông tư 07). Căn cứ Công văn số 279/BKHCN-ĐP ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa hoc và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất đặt hàng dự án tham gia thực hiện Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2018 (gọi tắt là Công văn 279).
Triển khai đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở bổ sung thực hiện năm 2017 (23/01/2017)

Ngày 17/01/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 25/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở bổ sung thực hiện năm 2017 với tổng số 10 đề tài, dự án.
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang năm 2018 (13/01/2017)

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có yêu cầu thực hiện nghiêm túc cơ chế đặt hàng; Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN.
THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 (13/01/2017)

Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang. Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ngành, đơn vị, ngày 09/01/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Công văn số 22/SKHCN-KHCS về việc hướng dẫn đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2018 đến các địa phương, đơn vị, tổ chức trong tỉnh. Theo đó, các địa phương, đơn vị, tổ chức xem xét, lựa chọn đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở nhằm đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, đơn vị với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Công văn số 22/SKHCN-KHCS.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2017 (đợt 2) (11/01/2017)

Căn cứ Quyết định số 1681/QĐ-UBND, ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2017. Căn cứ Biên bản mở hồ sơ ngày 10/11/2016 của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thì đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện thẩm tích xử lý nước ngầm nhiễm mặn sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu các vùng nông thôn tỉnh Kiên Giang” không có hồ sơ đăng ký.
Thông báo đề xuất đặt hàng dự án KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 (11/01/2017)

Căn cứ Công văn số 6854/VP-VHXH ngày 29/12/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 (đợt 2). Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2017 như sau:
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 (06/10/2016)

Ngày 28/9/2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 158/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2017 với tổng số 23 đề tài, dự án, trong đó có 06 đề tài, dự án thực hiện ở 05 huyện và 17 đề tài, dự án thực hiện ở 08 đơn vị cơ sở trong tỉnh.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN NĂM 2017 (01/08/2016)

Ngày 22/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2017, trong đó có danh mục 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ dưới dạng các đề tài, dự án đã được phê duyệt thực hiện theo hình thức tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện.
Chương trình Tây Nam Bộ tiếp tục tuyển chọn đề tài, dự án 2015 lĩnh vực xã hội-nhân văn (10/09/2015)

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ vừa có Thông báo số 05/TB-VPCT-TNB ngày 17/8/2015 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia năm 2015 trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn và phát triển bền vững.
Chương trình Tây Nam Bộ tuyển chọn đơn vị thực hiện đề tài dự án 2015 (04/09/2015)

Chương trình Tây Nam Bộ là một trong những chương trình khoa học công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 734/QĐ-BKHCN ngày 18/4/2014, thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2019 với yêu cầu: “Khoa học và công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KH&CN NĂM 2016 (01/09/2015)

Ngày 30/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án (ĐT/DA) khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh thực hiện năm 2016 gồm 16 ĐT/DA KH&CN cấp tỉnh, trong đó có 04 ĐT/DA đặt hàng. Sở KH&CN Kiên Giang đã có Thông báo số 250/TB-SKHCN ngày 03/7/2015 về việc lập hồ sơ đề tài, dự án để thông qua Hội đồng KH&CN và gửi đến các đơn vị, cá nhân có liên quan. Riêng đối với các đề tài, dự án đặt hàng, các đơn vị có chuyên môn, lĩnh vực hoạt động phù hợp có thể lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định và gửi về Sở.
HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI HỌP HỘI ĐỒNG KH&CN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI (06/05/2015)

Chiều ngày 05/3/2015, tại phòng họp Sở Khoa học & Công nghệ, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu các giải pháp canh tác tổng hợp cho vùng lúa 3 vụ Đông Xuân – Hè Thu – Thu Đông theo hướng bền vững tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang” do Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long làm chủ trì, TS. Chu Văn Hách là chủ nhiệm đề tài.
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI (06/05/2015)

Chiều ngày 10/4/2015, Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh do ông Lương Thanh Hải làm Chủ tịch Hội đồng để đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu về giáo dục địa phương cấp THCS và cấp THPT các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân”, do Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang chủ trì, bà Nguyễn Thị Minh Giang làm chủ nhiệm.
KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN, THÔNG QUA THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐẶT HÀNG NĂM 2015 KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN, THÔNG QUA THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI ĐẶT HÀNG NĂM 2015 (06/05/2015)

Chiều ngày 17/3/2015 tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn, thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Khảo sát thực trạng và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị các di sản phi vật thể tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Đây là một trong những đề tài đặt hàng của tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2015, có hai đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện là Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang.
THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHCN NĂM 2016 (16/05/2015)

Theo Công văn 200/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2015 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang.
Danh mục ĐT/DA được duyệt năm 2014 (16/10/2014)

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang thông báo về các Danh mục ĐT/DA được duyệt năm 2014, và các biểu mẫu liên quan (file đính kèm).
Quyết định phê duyệt mô hình ứng dụng KH&CN năm 2013... (16/10/2014)

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang xin công bố:
Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Kiên Giang (16/10/2014)

Về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, nghiệm thu Đề tài Khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang (16/10/2014)

Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang (16/10/2014)

Về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, nghiệm thu Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh
Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND, ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang (16/10/2014)

Quy định về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND, ngày 30/5/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang (16/10/2014)

Quy định về việc xác định các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh
QUYẾT ĐỊNH 1755/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2010 (16/10/2014)

Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tình Kiên Giang năm 2011
QUYẾT ĐỊNH 563/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2010 (16/10/2014)

Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang năm 2010
Thông báo tổ chức lớp đào tạo Chương trình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP Thông báo tổ chức lớp đào tạo Chương trình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP (21/08/2017)

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Căn cứ nhu cầu và đề nghị của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm và chế biến thủy sản của tỉnh về việc tổ chức đào tạo chương trình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP tại Kiên Giang.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” (21/08/2017)

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt bổ sung đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện trong năm 2017.
Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (21/08/2017)

Căn cứ Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập; Căn cứ Công văn số 1426/VP-VHXH ngày 23/3/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tham mưu UBND tỉnh đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN.
Thông báo nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt 1/2017 Thông báo nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt 1/2017 (21/08/2017)

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang vể việc kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Kiên Giang thành Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang.
Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 (21/08/2017)

Căn cứ Công văn số 02/TB-VPCT-TNB ngày 20/3/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018. Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 như sau:
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo