Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang A A

26/03/2020
Ngày 18/3/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang.

Trong đó, 63 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung. Quyết định này thay thế các quyết định sau:

Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở là 63, trong đó: Lĩnh vực Hoạt động KH&CN (33); lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (06) ; lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân (07) ; lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (17).

Quyết định số 684/QĐ-UBND.

Nội dung chi tiết TTHC./.

Kiều Hoa - Chuyên viên Văn phòng Sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo