Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi tôm chân trắng đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” A A

13/10/2017
Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt bổ sung đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện trong năm 2017. Căn cứ Biên bản mở hồ sơ ngày 08/8/2017 của Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang thì đề tài “Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiết kiệm nước vào nuôi tôm công nghiệp theo hướng VietGAP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” có 01 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

      Tuy nhiên, theo kết luận tại Biên bản số 22/BB-HĐKH ngày 08/9/2017 của Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết  minh đề cương đề tài nêu trên thì hồ sơ nêu trên không đạt yêu cầu.

      Sở KH&CN Kiên Giang tiếp tục thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với đề tài nêu trên.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 19 bộ hồ sơ sao từ hồ sơ gốc, mỗi bộ gồm: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài; Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm; Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia đề tài; Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài (nếu có); Thuyết minh đề cương đề tài.

Lưu ý: Hồ sơ cần niêm phong, dán kín và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại, email.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ, ngày 15/11/2017.

Hồ sơ gửi về Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Thông tin chi tiết về các biểu mẫu xin xem tại đây./.

Ánh Nguyệt – PTP. Phòng QLKH

Admin
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo