Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2018 (đợt 3) A A

17/01/2018
Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang thực hiện năm 2018; Căn cứ Biên bản số 27/BB-HĐKH ngày 26/12/2017 của Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang về việc họp tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa đặc trưng cho 03 vùng du lịch tỉnh Kiên Giang”; Căn cứ Biên bản số 28/BB-HĐKH ngày 26/12/2017 của Hội đồng KH&CN tỉnh Kiên Giang về việc họp tuyển chọn đơn vị chủ trì và thông qua thuyết minh đề cương đề tài “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công nghệ từ sản xuất đến sau thu hoạch đối với sản phẩm lúa và thủy sản tỉnh Kiên Giang, giai đoạn đến năm 2025”;

Theo Kết luận tại Biên bản số 27/BB-HĐKH và 28/BB-HĐKH ngày 26/12/2017 của Hội đồng KH&CN tỉnh thì 02 đề tài nêu trên chưa chọn được đơn vị chủ trì thực hiện do các hồ sơ đăng ký không đạt yêu cầu.

Sở KH&CN Kiên Giang tiếp tục thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển đối với 02 đề tài nêu trên.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 19 bộ hồ sơ sao từ hồ sơ gốc, mỗi bộ gồm: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài; Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì; Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm; Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia đề tài; Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài (nếu có); Thuyết minh đề cương đề tài.

Lưu ý: Khi xây dựng hồ sơ đề tài:

- Cần bám sát vào mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến và kinh phí thực hiện tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1771/QĐ-UBND.

- Phải có dự toán kinh phí chi tiết của đề tài (Dựa vào Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các văn bản khác có liên quan).

- Hồ sơ cần niêm phong, dán kín và bên ngoài ghi rõ: Tên đề tài; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì; Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, số điện thoại, email.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước 17 giờ, ngày 15/03/2018.

Hồ sơ gửi về Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Thông tin chi tiết về các biểu mẫu xin xem tại đây./.

Tạ Băng Hồ - Phòng QLKH
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo