MƯỜI NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) A A

26/02/2018
Thực hiện theo Công văn số 435-CV/BTG ngày 16/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/08/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo sâu về những đóng góp của đội ngũ trí thức trong 10 năm qua của từng lĩnh vực KH&CN (số lượng, chất lượng, hiệu quả các đề tài, dự án (ĐTDA), các tổ chức tham gia hoạt động KH&CN,…); các nội dung của mục 2.4 và mục 3; cùng với các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới, đồng thời tổng hợp phụ lục 10 (Văn bản đính kèm).

Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã có Công văn số 66/SKHCN-KH ngày 08/02/2018 về việc yêu cầu báo cáo số liệu phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và gửi đến các cơ quan, tổ chức liên quan (Công văn và Phụ lục đính kèm tại đây ) để cung cấp số liệu về thực trạng đội ngũ trí thức của tỉnh trong lĩnh vực KH&CN giai đoạn 2008 – 2017 và gửi về Sở KH&CN trước ngày 05/3/2018 để tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo yêu cầu về nội dung cũng như tiến độ.

Hoặc có thể download tại đây 

Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN (Bảng phân loại lĩnh vực KH&CN)

Công văn 435

Công văn 66

Phụ lục 10

Nguyễn Thanh Sơn – P. Quản lý KH&CN Cơ sở
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo