Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 A A

02/04/2018
Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 27/02/2013 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN.

Ngày 31/01/2017, Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang đã ký và phát hành Thông báo số 57/TB-SKHCN về việc xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN thực hiện tại tỉnh Kiên Giang năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại thông báo.

Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Kiên Giang quan tâm, xây dựng hồ sơ đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, phục vụ sự nghiệp phát triển ngành, địa phương tỉnh Kiên Giang.

- Hồ sơ đề xuất đặt hàng gồm:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN;

+ Danh mục tổng hợp các hồ sơ (nếu có từ 02 hồ sơ đặt hàng trở lên).

+ Hồ sơ khác kèm theo (nếu có).

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến trước ngày 10/4/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Sở KH&CN Kiên Giang, số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Đồng thời gửi trước qua email: qlkhkg@gmail.com để tổng hợp.

Các biểu mẫu được đăng trên Website của Sở KH&CN Kiên Giang theo địa chỉ: sokhcnkiengiang.gov.vn. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại (0297) 3876586 để được hướng dẫn. Biểu mẫu xem tại đây./.

Ánh Nguyệt – PTP Phòng QLKH
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo