Thông báo đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” A A

21/03/2019
Để có cơ sở đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình).

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình. Một số lưu ý khi đề xuất đặt hàng:

1. Ưu tiên các dự án:

- Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa;

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch trong nông nghiệp;

- Ứng dụng công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất gắn với du lịch sinh thái;

- Dự án có thu hút cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện đến làm việc thường xuyên tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số để hướng dẫn, chuyển giao công nghệ.

2. Các dự án tham gia Chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ đáp ứng được các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và có nội dung không trùng lặp với các dự án thuộc Chương trình đã triển khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015 và từ năm 2016 trở lại đây.

3. Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

4. Hồ sơ của dự án bao gồm:

- Thuyết minh dự án (Mẫu B1.1-TMDA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học của Tổ chức chủ trì (Mẫu B1.2-HĐTCCT);

- Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm dự án (Mẫu B1.3-LLKHCN);

- Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (Mẫu B1.4-HĐTCHTCN);

- Tài liệu chứng minh xuất xứ công nghệ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

         (Chi tiết các biểu mẫu được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ đề xuất dự án thuộc Chương trình gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang trước ngày 30/03/2019.

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây./.

Ánh Nguyệt - Phòng QLKH
Tin tức - Sự kiện
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo