Thông tin lãnh đạo

Thông tin lãnh đạo quản lý – Sở KH&CN 

Email: skhcn@kiengiang.gov.vn

Điện thoại: 0297. 3862 003

Fax: 0297. 3866 942

Ban Giám đốc Sở

Cơ quan

Di động

 

Lê Thanh Việt

ltviet.skhcn@kiengiang.gov.vn

0297. 3787789

0913 787789

 

PGĐ Dương Minh Tâm

dmtam.skhcn@kiengiang.gov.vn

0297. 3606779

0913 687697

 

PGĐ Nguyễn Xuân Niệm

nxniem.skhcn@kiengiang.gov.vn

0297. 3943 040

0913. 858 049

 

PGĐ Nguyễn Thái Nguyên

ntnguyen.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0939.987.869

 

Văn phòng: 0297. 3862 003

CVP Trịnh Thị Vân

ttvan.skhcn@kiengiang.gov.vn

0297. 3777827

0918. 785 921

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính:0297.3876 938

PTP: Lư Xuân Tú

Lxtu.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0907 672772

 

 

Phòng Quản lý Khoa học:0297.3876 586

TP: Huỳnh Phước Thái

hpthai.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0946.101.313

 

PTP: Lã Ánh Nguyệt

languyet.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0909. 052 233

 

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở: 0297.3662299

PTP: Nguyễn Thanh Sơn

ntson.skhcn@kiengiang.gov.vn

0297.

0972. 025 223

 

Phòng Quản lý chuyên ngành:0297. 3923 498

TP: Phạm Văn Dũng

pvdung.skhcn@kiengiang.gov.vn

0297.

0913. 994 181

 

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: 0297. 3665577

PTP: Nguyễn Thanh Bình

ntbinh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0915 700627

 

Thanh tra: 0297. 3876 937

Chánh Thanh tra: Trương Ngọc Ánh

tnanh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0919. 002 006

 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ Kiên Giang

 

 

 

GĐ: Nguyễn Thái Nguyên

ntnguyen.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0939.987.869

 

PGĐ: Trần Trung Trọng

tttrong.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0945. 311 223

 

PGĐ: Phạm Văn Triều Anh

pvtanh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0918 201 998

 

Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang

 

 

 

Chi Cục trưởng: Trần Văn Định

tvdinh.skhcn@kiengiang.gov.vn

 

0913.638.919

 

Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo