Quy định khung mức chi đối cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. A A

22/02/2016
Ngày 11/8/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 116/2015/TT-BTC Quy đinh công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo đó, Thông tư quy định cụ thể một số nội dung như sau:

- Quy định khung mức chi đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 mức chi tối đa bằng 80% mức chi theo định mức của cơ quan cấp Chi cục; cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trường hợp thuê chuyên gia tư vấn độc lập, thủ trưởng cơ quan quyết định mức thuê chuyên gia trong khung mức chi từ 2,8-7,4 triệu đồng/1 tháng và tổng kinh phí thuê tối đa không quá 80% mức thuê tổ chức tư vấn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4 của Thông tư này.

- Mức chi đối với cơ quan tự xây dựng HTQLCL không thuê tư vấn, Thủ trưởng cơ quan sẽ ký hợp đồng với người thực hiện theo phương thức khoán, tổng kinh phí giao khoán tối đa không quá 85% mức thuê chuyên gia tư vấn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 4 của Thông tư này.

Ngoài các quy định trên Thông tư còn quy định thêm khung mức chi đối với các hoạt động như duy trì cải tiến hệ thống, thuê tổ chức chứng nhận để phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, công bố và duy trì, cải tiến, mở rộng, hoàn thiện hệ thống…

Chi tiết Thông tư xin xem tại đây.

 Triều Anh 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo