Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mới được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016 A A

29/02/2016
Tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về môi trường và có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2016. Trong đó, có 01 QCVN mới về môi trường được ban hành đó là quy chuẩn quy định về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu, mã hiệu là QCVN 60-MT:2015/BTNMT và 05 QCVN thay thế cho các phiên bản QCVN tương ứng trước đây, chi tiết gồm các quy chuẩn kỹ thuật như sau:

1. QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy định về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất, thay thế cho QCVN 03:2008/BTNMT, nội dung thay đổi chính là điều chỉnh tăng thêm 01 thông số (Crom) lên thành 06 thông số được quy định. So với QCVN cũ, giá trị giới hạn tối đa hàm lượng của Cadimi (Cd) giảm trong khi các kim loại khác tăng từ 1 đến 3 lần.

2. QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, thay thế cho QCVN 08:2008/BTNMT, nội dung thay đổi chính là điều chỉnh tăng thêm 02 thông số Mangan (Mn) và Tổng Cacbon hữu cơ (TOC), bỏ 02 nhóm thông số là hóa chất bảo vệ thực vật Phospho hữu cơ và Hóa chất trừ cỏ, đổi thông số Crom (III) thành thông số tổng Crom. Giới hạn của thông số Cyanua (CN-) và nhóm hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ được điều chỉnh tăng.

3. QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, thay thế cho QCVN 09:2008/BTNMT, nội dung thay đổi chính là điều chỉnh tên gọi từ chất lượng nước ngầm thành chất lượng nước dưới đất. Tên gọi của một số thông số được điều chỉnh (COD điều chỉnh thành Chỉ số pecmanganat, Chất rắn tổng số được điều chỉnh thành Tổng chất rắn hòa tan). Thêm thông số niken (Ni), phenol và hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ. Giới hạn của một số thông số amoni được điều chỉnh tăng 10 lần từ 0,1 mg/l thành 1mg/l.

4. QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, thay thế cho QCVN 10:2008/BTNMT, nội dung thay đổi chính là bổ sung thêm thành phần nước biển gần bờ với 16 thông số (pH, As, Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Jg, CN-, HCBVTV nhóm Clo hữu cơ, Phenol và Tổng dầu mỡ khoáng).

5. QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản, thay thế cho QCVN 11:2008/BTNMT, nội dung thay đổi chính là Bổ sung thêm quy định về thông số Tổng Photpho, quy định về giới hạn của các thông số hầu như không có sự thay đổi.

6. QCVN 60-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sản xuất cồn nhiên liệu, Quy chuẩn này được ban hành mới, nội dung chính là Quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sản xuất cồn nhiên liệu khi xả vào nguồn tiếp nhận. Quy chuẩn này đưa ra giá trị làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép của 06 thông số ô nhiễm (pH, BOD5 ở 20oC, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng nitơ (tính theo N), Tổng phốt pho (tính theo P).

Chi tiết xem file các quy chuẩn kỹ thuật mới ban hành tại đây.

Triều Anh  

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo