Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 4:2009/BKHCN về An toàn thiết bị điện và điện tử A A

19/01/2017
Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử. Theo đó, Thông tư này cũng quy định rõ đối tượng áp dụng là: Không áp dụng đối với dây và cáp điện đã lắp sẵn trong thiết bị điện, điện tử hoặc là một bộ phận của thiết bị điện, điện tử hoàn chỉnh; Dây và cáp điện nhập khẩu về để lắp đặt vào các thiết bị điện, điện tử sau đó xuất khẩu (gia công hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất).

Kiểm tra về đo lường, chất lượng thiết bị điện và điện tử của Chi cục Tiệu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức

 

Ban hành kèm theo Thông tư là sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đối với thiết bị điện và điện tử, cụ thể như sau: Trong phần 2-Yêu cầu về an toàn được sửa đổi, bổ sung Khoản 2.10; phần 3-Yêu cầu về quản lý được sửa đổi Khoản 3.1, bổ sung Khoản 3.2, 3.3, sửa đổi Khoản 3.5 và bãi bỏ Khoản 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5; phần 4-Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân bổ sung Khoản 4.3, ngoài ra còn sửa đổi sản phẩm có số thứ tự 10 trong phụ lục danh mục các thiết bị điện và điện tử phải đảm bảo yêu cầu về an toàn theo QCVN 4:2009/BKHCN.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017 và kể từ ngày 01/8/2018, các sản phẩm dây và cáp điện sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của Sửa đổi này.

Chi tiết xem: Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN, sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN và QCVN 4:2009/BKHCN tại đây.      

                                                                                                                     Triều Anh
 

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo