Hội nghị tổng kết công tác hoạt động của Chi cục TĐC và Trung tâm TĐC năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 A A

10/01/2018
Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) năm 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Chiều ngày 05/01/2018, tại Hội trường Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL, Chi cục TCĐLCL phối hợp Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tổ chức Hội nghị để tổng kết hoạt động TCĐLCL năm 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL; Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL; đại diện các Phòng thuộc Sở KH&CN: Thanh tra, Quản lý Khoa học, Quản lý Khoa học Cơ sở cùng một số công chức, viên chức, người lao động của Chi cục và Trung tâm tham dự.

 

Ông Trần Văn Định-CCT Chi cục TĐC phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 02 báo cáo về hoạt động của Chi cục và Trung tâm. Qua báo cáo cho thấy, năm 2017 Chi cục và Trung tâm đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như: 

* Hoạt động của Chi cục TCĐLCL:

- Công tác tham mưu cho Sở về ISO hành chính công: Trình UBND tỉnh ban hành 05 văn bản để triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (ISO) tại 152 cơ quan hành chính (CQHC); kiểm tra, báo cáo kết quả về hoạt động duy trì và cải tiến ISO tại 54 cơ quan, đơn vị; tổ chức 03 khóa đào tạo, tập huấn duy trì và cải tiến HTQLCL cho 54 CQHC của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc xây dựng và áp dụng ISO tại 68 UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức 06 Hội nghị để triển khai kế hoạch, đánh giá kết quả xây dựng và áp dụng tại UBND cấp xã; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị công bố HTQLCL phù hợp ISO 9001, đến nay 152/152 cơ quan, đơn vị đã thực hiện công bố.

- Tham mưu cho Sở triển khai Dự án Năng suất chất lượng (NSCL): Hỗ trợ kinh phí cho các doang nghiệp thuộc Dự án NSCL; khảo sát tình hình năng suất tại 02 doanh nghiệp đăng ký tham gia; theo dõi, đôn đốc 05 doanh nghiệp đang thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2017; hỗ trợ kinh phí cho 08 doanh nghiệp; tổ chức 03 khóa đào tạo về HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, 07 công cụ thống kê để kiểm soát chất lượng.

- Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG): Vận động được 05 doanh nghiệp đăng ký tham gia, hướng dẫn 01 doanh nghiệp đủ điều kiện viết báo cáo tham dự, tổ chức 02 cuộc họp Hội đồng sơ tuyển của tỉnh; đánh giá, xét chọn và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng Giải bạc Chất lượng Quốc gia cho 01 doanh nghiệp.

- Công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL:

+ Về công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý đo lường và chất lượng: Tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm tra đo lường theo Thông tư 28/2013/TT-BKHCN cho các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức phổ biến Nghị định 43/2017/NĐ-CP cho cơ quan quản lý chuyên ngành, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng cá huyện, thị, thành phố, doanh nghiệp; gửi 04 văn bản hướng dẫn triển khai văn bản về đo lường, kiểm định, GTCLQG, ghi nhãn hàng hóa, công bố chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

+ Về công tác kiểm tra: Tổ chức 06 cuộc kiểm tra nhà nước, với 120 cơ sở được kiểm tra, tham gia phối hợp 11 đợt thanh, kiểm tra với các cơ quan chức năng liên quan.

- Về công tác quản lý đo lường: Hướng dẫn Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện duy trì kiểm định cân thông dụng tại các chợ, tham mưu cho Sở gửi công văn đề nghị Tổng cục TCĐLCL đề xuất biện pháp quản lý đo lường đối với các cơ sở kinh doanh cát, đá; đề nghị Sở Y tế rà soát việc kiểm định Phương tiện đo dùng trong y tế; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Về công tác quản lý chất lượng: Cập nhật mới được 502 danh mục TCVN, 56 QCVN và 12 văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn 28 lượt doanh nghiệp (công bố tiêu chuẩn cơ sơ, công bố hợp quy, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký và sử dụng mã số mã vạch); kiến nghị Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tăng cường công tác quản lý đối với mặt hàng cà phê bột; tổ chức 02 cuộc khảo sát chất lượng, qua kết quả khảo sát đã thông tin đến cơ quan quản lý chuyên ngành thanh tra, tăng cường công tác quản lý.

- Về hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT: Phát hành 12 bản tin, đưa 65 thông báo, 104 bản tin, thông tin cảnh báo lên Trang thông tin quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Kiên Giang, 06 bản tin lên website của Sở. 

Ông Dương Minh Tâm-PGĐ Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

* Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL:

 - Về công tác kiểm định, hiệu chuẩn: Năm 2017 kiểm định, hiệu chuẩn được 22.048 Phương tiện đo trong lĩnh vực được chỉ định (đạt 100,2% so với kế hoạch 22.000 Phương tiện đo); kiểm nghiệm được 47 mẫu.

- Công tác Dịch vụ - Kỹ thuật: Thực hiện 20 hợp đồng, 33 tiêu chuẩn với 223 sản phẩm, hoạt động này đã từng bước đi vào ổn định, chủ yếu là tư vấn, hướng dẫn cho doanhn ghiệp thực hiện đúng theo quy định pháp luật, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số hạn chế như: Dự án NSCL chưa có nhiều nổi trội; việc đề xuất quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng Phương tiện đo nhóm 2 ngành Y tế, quản lý đo lường trong kinh doanh cát, đá thực hiện còn chậm; hoạt động tư vấn, dịch vụ về TCĐLCL còn chưa được nhiều.

Hội nghị đã tiếp thu được một số ý kiến như: Trong công tác kiểm tra của Chi cục trong thời gian tới, cần phân công nhiệm vụ cụ thể, tránh trùng lắp với hoạt động của Thanh tra Sở; cần đánh giá hiệu quả của Trang thông tin quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và có giải pháp để Trang thông tin quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng phát huy hiệu quả; báo cáo của Trung tâm cần nêu rõ những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; đa số các ý kiến thống nhất với số liệu báo cáo của Chi cục và Trung tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Dương Minh Tâm đã nêu ra một số kết quả tích cực mà Chi cục và Trung tâm đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của năm 2017. Qua đó, chỉ đạo Chi cục và Trung tâm trong năm 2018 cần thực hiện những nhiệm vụ như:

- Đối với Chi cục: Hoàn thành việc triển khai áp dụng ISO cho 38 xã, phường còn lại; tham mưu cho Sở kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, đảm bảo kiểm tra được 30% trong số các cơ quan đã công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001; xây dựng kế hoạch kinh phí ISO; kế hoạch triển khai Dự án NSCL; cần phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp để vận động doanh nghiệp tham gia GTCLQG; có biện pháp quản lý các phương tiện đo nhóm 2; các nội dung thực hiện cần bám sát kinh phí phân bổ trong năm 2018.

- Đối với Trung tâm: Cần tận dụng tốt hơn các trang thiết bị đã được đầu tư; đẩy mạnh tiến độ xây dựng đề án kiểm định an toàn lao động; chuyển đổi cơ chế tự chủ theo Quyết định 2854/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án và giao quyền tự chủ tài chính theo 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016.

Qua các ý kiến đóng góp và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo Trung tâm cùng tập thể Chi cục và Trung tâm đã ghi nhận và hứa cùng nhau đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở.

Hội nghị đã khép lại và thành công tốt đẹp cùng lời chúc của Lãnh đạo Sở KH&CN gửi đến tập thể CCVCLĐ của Chi cục và Trung tâm một năm mới nhiều thành công mới, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                Lý Cẩm Dung-Trung tâm TĐC


 

 


Lý Cẩm Dung
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo