Nghị định mới về kinh doanh khí A A

22/06/2018
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định điều chỉnh về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, thương nhân kinh doanh mua bán khí phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG.

- Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên, còn phải có đường ống vận chuyển khí và trậm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), ngoài 3 điều kiện nêu trên còn phải trạm cấp LNG và trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân (Mục 2, chương II); quy định về hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí (Đièu 36 đến Điều 46, Chương III) và một số quy định khác liên quan đến kinh doanh khí.

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí đối với các ngành, các cấp. Trong đó, UBND tỉnh có trách nhiệm sau:

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương nhân về an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí; phòng cháy và chữa cháy; an toàn môi trường; chống gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường.

- Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng khí lưu thông trên địa bàn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2018 và thay thế Nghị định số 19/2016/ND-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chi tiết Nghị định 87/2018/NĐ-CP xem tại đây.

Kiều Hoa - Chuyên viên Văn phòng Sở
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo