Chỉ có Phòng kiểm nghiệm được công nhận mới được phép kiểm nghiệm để công bố sản phẩm A A

04/04/2016

Phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận mới được phép kiểm nghiệm và xuất kết quả kiểm nghiệm để tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất sản phẩm, hàng hóa lập thủ tục công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật. Đó là nội dung được quy định tại Điều 5, Điều 6 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Theo quy định trên thì ở Kiên Giang có rất ít phòng kiểm nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025:2005 để thực hiện việc phân tích kiểm nghiệm để công bố sản phẩm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang là đơn vị được cấp chứng chỉ công nhận phòng kiểm nghiệm độc lập đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 với mã số VLAT-0066.

Chi tiết xem Quyết địnhDanh mục phép thử kèm theo.

                                                                                                                         Triều Anh

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo