Quyết định ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (07/01/2020)

Ngày 04/11/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ký Quyết định ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (04/04/2019)

Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Thông tư quy định về nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguyên tắc huy động các nguồn tài chính.
Những điểm mới về chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (01/03/2019)

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số13/2019/NĐ-CP).
Thông tư quy định về tài chính thực hiện hoạt động sáng kiến (18/02/2019)

Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
Nghị quyết mới về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang (02/01/2019)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang.
Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp (13/12/2018)

Đó là nội dung chủ đề năm 2019-2020 vừa được Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành ngày 10/12/2018 tại Nghị quyết số 07-NQ/TU về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội X đề ra; tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội; lãnh đạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (23/11/2018)

Ngày 09/11/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Quyết định gồm 5 Chương, 35 Điều. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như sau:
Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (05/11/2018)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức (25/10/2017)

Sáng ngày 24/10/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Kiên Giang, Văn phòng Sở đã phối hợp với Bộ phận Pháp chế cơ quan tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật mới. Tham gia buổi họp có đồng chí Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở và toàn thể công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tham dự.
Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (27/07/2017)

Ngày 03/7/2017, UBND tỉnh Kiên giang ban hành Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở rà soát các TTHC được công bố theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang và Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về việc việc công bố TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang.
Công bố ban hành các thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền Sở KH&CN (23/06/2017)

Ngày 19/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang. Trong đó, thủ tục hành chính mới gồm 01 thủ tục; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm 03 thủ tục, thủ tục bị hủy bỏ bãi bỏ gồm 16 thủ tục.
Công bố Thủ tục hành chính mới và bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang (24/05/2017)

Ngày 10/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kiên Giang.
Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực KH&CN (31/03/2017)

Ngày 28/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông tư 22)
Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016) (17/10/2016)

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý KH&CN ở các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan
Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” (27/07/2016)

Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh kiên Giang đến năm 2020”. Đây là đề án được Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (20/07/2016)

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng vừa ký Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đây là Quy định nhằm cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
Ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (17/06/2016)

Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Theo quy định tại Nghị định này, quyền tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập bao gồm quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.
Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (13/04/2016)

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành KH&CN trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2025 (23/10/2015)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.
Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (15/06/2015)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải dựa trên các nguyên tắc cơ bản như: Bảo đảm đúng thẩm quyền; việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc đánh giá và phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị đựơc giao quản lý.
Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (10/04/2015)

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BKHCN Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thực hiện và kiểm tra, giám sát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức giữ chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở. Ngoài các tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, hiểu biết và các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên, Thông tư còn quy định các tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở, như về kinh nghiệm công tác, trình độ.
QUY ĐỊNH MỚI CỦA LIÊN BANG NGA VỀ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỆ SINH VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỰC PHẨM (16/10/2014)

Ngày 21/4/2010, Chánh thanh tra thú y nhà nước Liên Bang Nga ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung quy định vệ sinh và dịch tễ Tiêu chuẩn SanPiN 2.3.2.2603-10 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.
Vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 (16/10/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIÊN GIANG (16/10/2014)

Ngày 02/7/2010, UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định số 1493/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo