Vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 A A

16/10/2014
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục khẳng định cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta và để đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình này; đảm bảo chất lượng của kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định của Bộ Nội vụ.

Kết quả cải cách hành chính hàng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ thị các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại.

Xuân Tú.

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo