Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2025 A A

23/10/2015
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

            Việc hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN phải phù hợp với năng lực tiếp thu của người dân, phát huy được lợi thế so sánh từng vùng miền, phát huy được các nguồn lực xã hội tham gia, tập trung ưu tiên tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, chuyển giao tiến bộ phải đi đôi với đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ cho cơ sở, nâng cao năng lực ứng dụng KH&CN của người dân,… Chương trình được chia ra làm 02 giai đoạn: 2016-2020 và 2021-2025, với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó có 03 nội dung chính là: Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN thông qua các mô hình cụ thể phù hợp với từng vùng nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ phục vụ hoạt động ứng dụng, chuyển giao KH&CN tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây dựng tài liệu, dữ liệu về các tiến bộ KH&CN thực hiện các hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN. Chương trình đã đưa ra 03 giải pháp về KH&CN, về nguồn nhân lực và về tổ chức quản lý để thực hiện đạt các mục tiêu, nội dung của Chương trình.

(Chi tiết xem tại đây)

Xuân Tú

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo