Phê duyệt đề án tinh giản biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ A A

25/01/2016

Ngày 08/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ .

Kèm theo Quyết định phê duyệt này là Đề án số 80/ĐA-SKHCN ngày 03/11/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Từ khi Đề án được xây dựng đến khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và triển khai thực hiện chính sách tinh giản biến chế của Đảng, Nhà nước nhằm xác định chính xác số lượng công chức, viên chức cần thiết cho mỗi phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, viên chức; thực hiện tinh giản đối với những người làm việc không hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, từ năm 2016 đến năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện tinh giản 10% (07) công chức, viên chức và hợp đồng 68 trên tổng biên chế được giao và chỉ thực hiện tinh giản đối với những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo qui định. Trong đó năm 2016 giảm 02 người, năm 2017 giảm 02 người, năm 2020 giảm 02 người và năm 2021 giảm 02 người.

Quyết định và đề án đã được phê duyệt xem tại đây./.

Trịnh Thị Vân - ChánhVăn phòng Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo