THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP A A

18/02/2016

            Ngày 13/01/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BNV hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

          Thông tư này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

          Phạm vi điều chỉnh của Thông tư gồm: Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ torng hoa5g động của cơ quan, đơn vị; chế độ báo cáo định kỳ.

          Theo đó, nguyên tắc tổ chức hội nghị: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

          Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được triệu tập có mặt dự hội nghị. Nghị quyết, quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.

          Hình thức hội nghị, gồm có: Hội nghị thường kỳ được tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm và Hội nghị bất thường được tổ chức khi có 1/3 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết. Thành phần tham dự hội nghị là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đối với cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức từ 200 người trở xuống; đối với cơ quan, đơn vị có tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên 200 người; hoặc có từ 200 người trở xuống nhưng làm việc phân tán trên địa bàn rộng, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất với công đoàn cơ quan, đơn vị quyết định thành phần tham dự hội nghị cho phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2016.

(Chi tiết Thông tư xem tại đây).

                                                                                                            Trịnh Thị Vân-VP Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo