Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang A A

20/07/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng vừa ký Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đây là Quy định nhằm cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Có hai loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm: Chủ nhiệm nhiệm vụ; thư ký khoa học; thành viên thực hiện chính; thành viên; kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ. Theo đó, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ  có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công theo cấu trúc chung của nhiệm vụ, chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày công tham gia của từng chức danh. Tiền công của các chức danh thực hiện nhiệm vụ được tính như sau:

 

Dự toán tiền công của chức danh

=

Lương cơ sở do Nhà nước quy định

x

Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh

x

Số ngày công của từng chức danh

 

Quy định này có hai định mức chi cơ bản là: Chi trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi cho công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng chế độ quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và định mức kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước./.

(Chi tiết Quyết định xem file tại đây)

                                                                                                          Xuân Tú

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo