Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” A A

27/07/2016
Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh kiên Giang đến năm 2020”. Đây là đề án được Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 08/3/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Mục tiêu của đề án là ứng dụng KH&CN vào phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và đẩy mạnh xuất khẩu. Và để thực hiện đạt các mục tiêu cụ thể đến năm 2020, đề án đã đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính cần tập trung đẩy mạnh thực hiện như: Ứng dụng KH&CN trong trồng trọt và bảo vệ thực vật; Ứng dụng KH&CN trong chăn nuôi và thú y; Ứng dụng KH&CN trong nuôi trồng thủy sản và kiểm dịch giống tôm lưu thông trên thị trường; Ứng dụng KH&CN trong lâm nghiệp; Ứng dụng KH&CN trong thu hoạch, sau thu hoạch và chế biến nông - lâm - thủy sản; Ứng dụng KH&CN trong phân tích, thử nghiệm và dịch vụ hỗ trợ khác; Thông tin, tuyên truyền và tập huấn, đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật trong đẩy mạnh ứng dụng KH&CN.

Kinh phí để thực hiện đề án được huy động từ các nguồn ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế./.

           

                                                                                                       Xuân Tú

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo