Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong và ngoài nước bằng ngân sách nhà nước (Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016) A A

17/10/2016
Đối tượng áp dụng của Thông tư này là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý KH&CN ở các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức có liên quan

          Hình thức, mục tiêu và thời gian đào tạo gồm:   

          - Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia không quá 02 năm:  Cử chuyên gia KH&CN đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hoặc làm việc có thời hạn tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia KH&CN có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng nghiên cứu và triển khai những vấn đề KH&CN của ngành, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới, tạo nguồn để phát triển thành nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư.

          - Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm không quá 06 tháng: Cử nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, có năng lực giải quyết các nhiệm vụ KH&CN quan trọng của ngành, lĩnh vực. Mỗi nhóm được cử không quá 05 thành viên do Trưởng nhóm đề xuất.

          - Đào tạo, bồi dưỡng sau tiến sỹ không quá 02 năm: Cử cá nhân hoạt động KH&CN có trình độ tiến sỹ tham gia bồi dưỡng sau tiến sỹ thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở trong nước và nước ngoài nhằm phát triển và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu và triển khai, tạo nguồn để hình thành chuyên gia trong các lĩnh vực KH&CN.

          - Bồi dưỡng nhân lực quản lý khoa học và công nghệ không quá 03 tháng: Cử cán bộ quản lý KH&CN tham gia các khóa bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý KH&CN, quản lý đổi mới sáng tạo.

          Lĩnh vực, nội dung đào tạo, bồi dưỡng:  Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và sau tiến sỹ cho các lĩnh vực KH&CN, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công nghệ ưu tiên, công nghệ mới, công nghệ cao được xác định trong chiến lược và kế hoạch phát triển KH&CN trong từng thời kỳ.. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý KH&CN, quản lý đổi mới sáng tạo cho cán bộ quản lý KH&CN.

          Điều kiện, tiêu chí, quy trình tuyển chọn cá nhân đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và sau tiến sỹ: Xem file thông tư tại đây.

          Đề triển khai thực hiện Thông tư này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao cho Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh: Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN; cử cán bộ khoa học và công nghệ đi đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ  và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý người được cử đi đào tạo; hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia Đề án./.

                                                                             Trịnh Thị Vân-  VP Sở

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo