Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực KH&CN A A

31/03/2017
Ngày 28/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BKHCN Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Thông tư 22)

Thông tư 22 quy định cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng so với Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Sau đây gọi tắt là Thông tư 05). Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 22 quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm:

a) Các mẫu quyết định, biên bản, báo cáo, kết luận và các văn bản có liên quan khác sử dụng trong hoạt động thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao công nghệ; sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an toàn bức xạ và hạt nhân; dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

b) Các mẫu quyết định, biên bản, thông báo sử dụng trong giải quyết khiếu nại về xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Tại Điều 2 quy định đối tượng áp dụng, gồm:

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh giải quyết khiếu nại về xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại Khoản 1 Điều 3 quy định các mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

a) Mười tám (18) mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra chuyên ngành;

b) Hai mươi (20) mẫu văn bản sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính;

c) Tám (08) mẫu văn bản sử dụng trong giải quyết khiếu nại về xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2017 và bãi bỏ Thông tư số 05/2011/TT-BKHCN ngày 09/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phụ lục kèm theo tại đây./.

 

Kiều Hoa – Chuyên viên Văn phòng Sở.

Admin
Thư viện ảnh
Hoạt động thể thao
Video
Web liên kết
Quảng cáo